Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
      Základná škola
 
 
 
Enviromentálna výchova
Naše aktivity v školskom roku 2014/2015
ZBER PAPIERA
V spolupráci s Kosit a.s., k 17.04.2015 bol objednaný kontajner na vývoz papiera a uzavreté 1. kolo súťaže, kde spolu sme nazbierali 5,96 t papiera - 387,40 €. K 26.06.2015 bolo uzavreté 2. kolo – 3,52 t – 228,80 € . Zo získaných finančných prostriedkov plánujeme zakúpiť koše na triedený odpad
ZBER SABI VIEČOK a TETRAPAKOV
Naša škola sa zapojila do projektu pod názvom „Pomôž svojej škole a chráň prírodu“, ktorý pripravila spoločnosť Milk-Agro spol. s. r. o. Hlavným cieľom súťaže je ochrana životného prostredia separáciou odpadu, v tomto prípade hliníkových viečok SABI v spolupráci s firmou Milk-Agro spol. s. r. o. Našou úlohou bolo nazbierať čo najviac hliníkových viečok v prepočte na jedného žiaka v kategórii A3 – školy s počtom žiakov 151 – 360. Zo 76 škôl sme obsadili 15. miesto (16 800 g).

V kategórii B3 „Tetrapak“ – sme obsadili 13. miesto (84 000 g). Za vývoz uvedených druhov odpadov sme získali pre školu 53,76 €. Účasťou v súťaži sa naša škola hlási k zdravému životnému štýlu a podpore konzumácie čerstvých mliečnych produktov a rovnako k snahe viesť žiakov a študentov k tomu, aby pochopili, že každý je zodpovedný za kvalitu životného prostredia.
ZBER BATERIEK
Zapojili sme sa do environmentálneho projektu „Zbieram baterky“, súťaž sa týka zberu prenosných batérií a akumulátorov a má za úlohu priblížiť deťom otázku ochrany životného prostredia. Hlavným cieľom súťaže je ukázať deťom a žiakom potrebu triedenia odpadu a zberu prenosných použitých batérií v spolupráci s firmou H-EKO. Nazbierali sme spolu 15 kg alkalických a olovených batérii
ZBER OLEJOV A TUKOV
V tomto školskom roku sme začali aj so zberom biologicky rozložiteľných odpadov z kuchýň a reštaurácii – jedlých tukov a olejov, spolu 30 l. Spolupracujeme s firmou INTA BIOTECHNOLOGIES a vývoz plánujeme na budúci školský rok vzhľadom na ekonomickú efektivitu tohto zberu
ZBER PLASTOV
Na našej škole sa skutočnil sa aj zber plastov taktiež v spolupráci s Kosit a.s. Výsledok zverejníme už čoskoro.
SÚŤAŽE, KRÚŽKY a INÉ AKCIE NA ŠKOLE
V jesennom období sme skrášľovali a aranžovali prostredie školy s využitím prírodných komponentov pod vedením p. uč. Gutekovej, cieľom bolo poukázať na možnosti využitia prírodných materiálov a ich uprednostňovanie z dôvodov ekologickej likvidácie a nezaťažovania životného prostredia.

Žiaci sa vybraným environmentálnym témam venujú v rámci krúžkovej činnosti, na našej škole sa danou problematikou zaoberajú tieto krúžky: Environmentálny krúžok (p. uč. Krajňáková),) Turistický krúžok (p. uč. Gardoš) a Chovateľsko-pestovateľský I, II (p. uč. Škorvánková)

Účasťou na športových súťažiach pod vedením p. uč. Gardoša sú žiaci vedení k starostlivosti a zodpovednosti za svoje zdravie, čo vedie k ozdravnému procesu celej spoločnosti a to má za následok aj pozitívny prístup k prostrediu, v ktorom človek žije, vykonáva a realizuje všetky svoje životné potreby

Dňa 22. apríla prebiehali na našej škole aktivity venované Dňu Zeme. Cieľom bolo priblížiť deťom environmentálnu výchovu ako výchovu živú, aby pri nej prežívali radosť, zábavu a napínavosť. Zapojili sa všetci žiaci a študenti, ktorí preukázali svoj záujem, ochotu a organizačné schopnosti. Spoločne so Základnou školou Janigova 2 sa nám podarilo vyčistiť a upratať okolie, o ktoré sa deti budú aj naďalej starať. Žiaci zároveň v tento deň získavali nové vedomosti prostredníctvom dokumentárnych filmov zameraných na problematiku odpadov a šetrenia, ako aj ekologických tém zapojených do vyučovania. Spoločné úsilie viedlo nielen k zvýšeniu povedomia o ochrane prírody, ale aj súdržnosti v triednom a školskom kolektíve.

Počas školského roka sme sa zapojili do rôznych súťaží a olympiády z geografie.
Spracovala: Mgr. Zdenka Krajňáková

 
Každú STREDU
sv.omša o 7:15 hod.

platí len počas šk.roka


Ďakujeme, že ste aj tento rok svojimi 2 % podporili projekty na našej škole.
Sme zapojení do projektov:
 
 
 


(C) Copyright Základná škola sv. Košických mučeníkov, Košice. All rights reserved.