Neprehliadnite

Zmena pravidiel dokladovania čestného vyhlásenia od 10.mája 2021

Vážení rodičia, od 10.mája 2021 prichádza k úprave podmienok dokladovania čestného vyhlásenia nasledovne: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti /príloha č.8/ je potrebné predkladať škole písomne alebo elektronicky LEN v prípade, ak žiak preruší dochádzku na viac ako 3 ...

Čítaj viac

Výberové konanie

OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest: Školník Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: stredoškolské vzdelanie bezúhonnosť zdravotná spôsobilosť ovládanie štátneho ...

Čítaj viac

Výberové konanie

OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest: Kategória voľného pracovného miesta: Učiteľ prvého stupňa ZŠ Učiteľ druhého stupňa ZŠ – matematika ...

Čítaj viac

Zmena pravidiel dokladovania testov na COVID od 3.mája 2021

Vážení rodičia, na základe aktuálneho rozhodnutia vlády SR v uznesení č. 215/2021 z 26. apríla 2021 je od 29. apríla 2021 zrušená podmienka preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 pre žiakov a jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej ...

Čítaj viac

Letná akadémia – 2.turnus – Krásy Slovenska

Vážení rodičia, po skúsenostiach z predošlých rokov, aj tento rok pre Vaše deti pripravujeme Letnú akadémiu. Bude sa konať v dvoch termínoch. 2. turnus: Termín: 12. – 16. júla 2021  Názov: Krásy Slovenska  Personálne obsadenie: vychovávateľky ŠKD + učitelia ZŠ + školský kaplán  Cieľová skupina:   pre žiakov ...

Čítaj viac

Letná akadémia – 1.turnus – Krásne umenie

Vážení rodičia, po skúsenostiach z predošlých rokov, aj tento rok pre Vaše deti pripravujeme Letnú akadémiu. Bude sa konať v dvoch termínoch. 1. turnus: Termín: 1. – 9. júla 2021  Názov: Krásne umenie  Personálne obsadenie:  ZUŠ  + inkluzívny tím  Cieľová skupina:  ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

Nástup žiakov na prezenčné vzdelávanie

Po dlhom období online vzdelávania sa 26. 4. 2021 žiaci prvého a druhého stupňa vrátili do školských lavíc.  Fotografie tvári žiakov na  obrazovkách nahradili tváre prítomných žiakov na vyučovacích hodinách. Na začiatku sa rozvrh hodín prispôsobil tak, aby bol nástup ...

Čítaj viac

Aj naša ZEM slávila narodeniny

Už tradične 22. apríla si pripomíname „Deň Zeme“. Sú to vlastne narodeniny našej krásnej modrej planéty. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a je preto potrebné venovať sa otázkam životného prostredia ...

Čítaj viac

Hviezdoslavov Kubín 2021

Kto rád číta, múdrosť nachádza… Slovom pohladí, srdce poteší, krásu rozdáva, pokoj rozsieva… Veľmi sme sa potešili, keď po dlhom čase nastala možnosť verejne predviesť svoje talenty. Koncom apríla sme realizovali recitačnú súťaž v prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín, kategória 1. ...

Čítaj viac

IQ olympiáda na našej škole

Žiaci 2. stupňa našej ZŠ sa v tomto školskom roku pod vedením učiteľov informatiky opäť zapojili do IQ olympiády. 10. ročníka IQ olympiády sa na Slovensku zúčastnilo celkovo 9222 detí zo 405 základných škôl a osemročných gymnázií. Školské kolo je za ...

Čítaj viac

Chémia u nás doma (7. ročník)

Krásy chémie objavujú žiaci základnej školy už od 7. ročníka. Skúmajú látky a vlastnosti látok, chémiu vo svojom okolí a roztoky. Podrobne sa zaoberajú témami Voda a Vzduch, nielen z chemického, ale aj z ekologického hľadiska. Pri príležitosti Dňa Zeme ...

Čítaj viac

Golfský prúd, lávová lampa a šiestacká fyzika

Obsah vzdelávania získava význam, ak sa včleňuje do ľudských skúseností. Aj preto my učitelia radi dávame žiakom rôzne projektové úlohy (hoci často len na dobrovoľnej báze), v ktorých obsah nie je cieľom, ale prostriedkom rozvoja schopností, záujmu i tvorivosti v postupoch, metódach ...

Čítaj viac