Vyhodnotenie dotazníka spokojnosti

Vážení rodičia, milí žiaci a študenti!

V januári 2019 prebehol na našej škole prieskum formou dotazníka, v ktorom sme zisťovali Vaše názory na dianie v škole s cieľom zlepšiť fungovanie našej inštitúcie. V dotazníku ste sa mohli vyjadriť ku viacerým témam, napr. k miere informovanosti zo strany školy, ku webovej stránke, čistote prostredia i ku kvalite stravy v školskej jedálni. Prinášame Vám grafické i textové vyhodnotenie dotazníka. Dotazník vyplnilo spolu 148 rodičov.

I. časť: grafické spracovanie odpovedí z položiek dotazníka

 

II. časť: podnety a postrehy rodičov s komentárom vedenia školy

Podnet: odstránenie azbestových stien: V 70. rokoch minulého storočia bola veľká snaha urýchliť výstavbu sídlisk, budov aj škôl. Rozšírila sa prefabrikácia  budov. Na tento účel sa používali dosky s obsahom azbestu. Azbest je prvok zakomponovaný do stavebných dosiek z dôvodu zvýšenia ich protipožiarnej odolnosti. Z uvedeného je zrejmé, že azbest sa nachádza v mnohých budovách zo 70. a 80. rokov 20. storočia. Rekonštrukcia skeletu školy by bol obrovský stavebný zásah, ktorý z vlastných finančných prostriedkov nedokážeme uskutočniť a nie je ani opodstatnený, nakoľko nie je dokázané, že by takéto steny ohrozovali zdravie človeka.

Podnet: upraviť toalety, chýba stála prítomnosť toaletného papiera na WC, chýba teplá voda na WC,   chýba mydlo na WC – uvedomujeme si, že stav sociálnych zariadení na škole nie je uspokojivý. Rozvody teplej vody v budove neboli pôvodne plánované. Súvisí to s rokom výstavby školy. Postupne sa snažíme priviesť teplú vodu do rôznych častí školy.  Čo sa týka uterákov a mydla, v minulosti sme sa pokúšali zaviesť jednorazové utierky, avšak na ZŠ to skončilo neúspechom. Na gymnáziu máme socialne zariadenia vybavené toaletným paierom, jednorazovými utierkami aj mydlom. Na ZŠ majú žiaci mydlo a utierky v triede.

Podnet: modlitba sv. ruženca v októbri – V októbri sa modlíme 1 desiatok ruženca  počas veľkej prestávky v kaplnke školy. Tento model nám najviac vyhovuje a pravdepodobne pri ňom ostaneme.

Podnet: záujem o uniformy– otvorili sme diskusiu o školských uniformách. Ide o prvý „nástrel“ , kde zachytávame reakcie rodičov. Ide nám o vkusné jednotné oblečenie, ktoré by žiaci mohli zo začiatku nosiť len na začiatok a koniec šk. roka, prikázané sviatky a pod. Zvažovali sme zo začiatku iba tričká s logom školy. Väčšiu diskusiu očakávame na spoločných rodičovských stretnutiach v apríli.

Podnet: na vrátnici chýbajú lavičky,stoličky, kde by si rodičia zložili veci, keď čakajú na deti (tá jedna je často zaprataná papierom ) – áno, je to pravda. Niektorí rodičia prinesú papier do zberu papiera a z nedostatku času ho nechajú na vrátnici. Papier tam čaká na starších žiakov, ktorí ho v priebehu environmentálneho krúžku, alebo hodín TV odnesú do zberného dvora.

Podnet: častý výskyt pedikulózy, prosím riešiť – v súvislosti s týmto problémom dôrazne žiadame všetkých rodičov, aby v prípade objavenia vší u svojho dieťaťa, nechali dieťa doma až do úplného  vymiznutia príznakov. Stalo sa, že niektorí rodičia, keď už nevideli vši vo vlasoch, poslali dieťa do školy. Pokiaľ však vo vlasoch ostanú vajíčka, hnidy, pedikulóza nie je odstránená,  V školskom prevádzkovom poriadku máme zakotvené, že dieťa po pedikulóze môže do školy nastúpiť len s potvrdením od lekára. Je však dôležité, aby lekár dieťa videl a nedal potvrdenie len na základe popisu rodiča. S takto vystaveným potvrdením už nevieme nič spraviť. Nakoľko sme takéto prípady zachytili, rozhodli sme sa, že pri lekárskych potvrdeniach, kde evidentne lekár dieťa nevidel, budeme informovať Úrad verejného zdravotníctva.

Podnet: chýba bezbariérový prístup do školy – áno, chýba bezbariérový vstup. Mal byť realizovaný v lete spolu s opravou schodov a parkoviska, ale bohužiaľ sa nám to v tom čase nepodarilo. Plánujeme osadiť kovové koľajnice na kočiare na kraji schodov.

Podnet: vianočný program bol krásny, no trochu dlhý –  chceli sa prezentovať všetky zložky školy. Deti sa radi predvedú rodičom i starým rodičom.

Podnet: v MŠ by som nemenila každý rok deťom pedagógov a nechala ich deťom od začiatku až kým nenastúpia do školy – podnet zvážime pri personálnom riešení triednictva v MŠ.

Podnet: v školskom klube deti často pozerajú opakujúce sa rozprávky –  budeme riešiť systematicky.

Podnet: zjednotiť systém v mimoškolských aktivitách (plavecký, lyžiarsky, korčul. na 1. st.) – už na tom pracujeme.

Podnet: chýba doučovanie z MAT, AJ (I. st.) – krúžky „Krížom krážom s…“ sú zamerané na pomoc žiakom.

Podnet: výmena okien v prváckych triedach by bola vhodná –  pracujeme na získavaní peňazí z rôznych zdrojov, aby sme mohli pokračovať vo výmene okien.

Podnet: aby sa učitelia, najmä na druhom stupni, vo vyučovacom procese venovali iba učeniu, využívali naplno 45 min. a nie mimoučebným akciám, aktivitám, aby na žiakoch neostávalo samoučenie učiteľmi neprebratého učiva, nie – úlohy cez net, aby učitelia primerane pristupovali k slabším žiakom, k lajdákom a podporovali dobrých žiakov, aby boli na vyššej morálnej a ľudskej úrovni – som presvedčená, že práca učiteľa v triede je komplexná.

Podnet: oprava vstupu do MŠ (rozbitý schod a kachličky) – plánujeme na jar

Podnet: údržba ihriska pre deti – potrebujeme pomoc rodičov.

Podnet: veľa rôznych zbierok, zaťažujúce –  snažíme sa to regulovať. Každý si môže slobodne vybrať čo podporí a akou sumou. Nikoho do ničoho netlačíme a nesledujeme kto prispel. Je to na vnútornom nastavení a individuálnych možnostiach každej rodiny.

Podnet:  info o domácich úlohách cez edupage by veľmi pomohlo – áno, na jednej strane… ale na druhej strane, by bolo fajn, keby deti i rodičia spolu komunikovali, spoznávali sa aj vďaka zisťovaniu domácich úloh.

Podnet: privítali by sme 1 deň v týždni bez domácich úloh. Bola by to motivácia pre deti aj rodičov –  zvážime;  na 1. stupni je to jednoduchšie, na 2.stupni trochu komplikovanejšie. Verím, že podnet sa netýkal gymnázia.

Podnet: privítali by sme besedy: výchovné témy, médiá, financie, poruchy učenia u detí – snažíme sa realizovať rôzne besedy, napr. počas adventu, pôstu.

Podnet: na piatkovej sv. omši prosím vyhlásiť každý mesiac spovedanie u školského kaplána

Pripájame aj niekoľko príspevkov z pozitívnej spätnej väzby z dotazníkov.

Veľmi pekne ďakujeme za krásne pripravenú vianočnú akadémiu a celkovú atmosféru v škole. Sme veľmi spokojní s fungovaním školy, s informovanosťou, akciami, možnosťami, aké sú na škole (kaplnka, knižnica, ZUŠ a pod. Teším sa, že máme takúto školu, že sa veľa rodín pozná a že ostatné nám ju závidia. Je tu milé, priateľské prostredie, veľké + p. kaplán – je veľmi dobré, že má toľko času na školu.

Ďakujeme všetkým za čas, námahu, úsilie a ochotu.

Adriana Bariová, riaditeľka