Mladí záchranári civilnej ochrany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v gescii sekcie krízového riadenia uskutočňuje tento rok jubilejný XXV. ročník súťaží mladých záchranárov civilnej ochrany.

Obsah súťaže je zameraný na overenie vedomostí a zručností žiakov z témy „Ochrana života a zdravia“ . Súčasťou súťaže je náročný vedomostný test, poskytovanie 1.pomoci, orientácie v prírode, práca s mapou, prechod neznámym územím pomocou buzoly, civilná ochrana, prechod zamoreným územím v plynových maskách, rozoznávanie evakuačnej batožiny a zvukových signálov pri ohrození, hasenie malého požiaru a streľba zo vzduchovky. Súťaží sa v družstvách, ktoré tvoria dvaja chlapci a dve dievčatá.
Súťaž je trojkolová – okresné kolo – krajské kolo – majstrovstvá SR. Na krajské kolo postupujú družstvá z 1.-3. miesta. Na Majstrovstvá SR postúpia z krajského kola tak isto družstvá z 1.-3. miesta

Tento rok sa okresného kola v Košiciach sa zúčastnilo 25 družstiev. Z našej školy sa tohto kola zúčastnili dve družstvá:

družstvo A v zložení: B.Šoltisová a J.Kertys (9.A) a T.Mocková a J.Saitz (7.A)

družstvo B v zložení: L.Haluška (8.A), L.Humeníková, K.Linhartová, D.Vattai (7.A)

Družstva B sa umiestnilo na 11.mieste a družstvo A na 3.mieste a postupuje do krajského kola. Žiakom blahoželáme a držíme im palce do krajskej súťaže.