Aktuálne info pre deviatakov, piatakov a ôsmakov, prihlášky sa na SŠ

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR, prijímacie konanie na SŠ sa tento školský rok koná administratívne, bez osobnej účasti.
Dôležité termíny:
do 7.5.2020    SŠ zverejnia kritéria prijatia;
do 15.5.2020  ZŠ  odošle prihlášky;
do 29.5.2020 SŠ rozhodne o prijatí uchádzača;
do 4.6.2020   rodič vyzdvihne zápisný lístok v ZŠ a prihlási dieťa na SŠ;
do 5.6.2020   SŠ zverejní počet obsadených a voľných miest;
Druhé kolo prijímacích pohovorov sa uskutoční do 19.6.2020.
Info pre žiakov štvrtého a siedmeho ročníka ZŠ:
Do konca mája pouvažujte o prípadnej možnosti štúdia na 8-ročnom gymnáziu alebo 5- ročnom gymnáziu. Predbežný záujem môžete oznámiť triednej učiteľke do konca mája.
Všetci žiaci 8. ročníka nahlásia predbežný záujem o dve stredné školy v školskom roku 2020/2021 triednej učiteľke do 10.6.2020.
Spracovala výchovná poradkyňa Mgr. Marcela Martončíková