Dve dôležité usmernenia k dochádzke žiakov na 1.stupni ZŠ – platné od 2.11.2020

Usmernenia k postupu ZŠ vydané Ministerstvom školstva SR, zo dňa 27.10.2020

A) Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu (1.11,2020). Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z  22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

B) Žiaci prvého stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19, sa nemôžu zúčastňovať prezenčnej výučby.

C)  Zamestnanci materských škôl a základných škôl predložia zamestnávateľovi po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe do zamestnania v zmysle Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci certifikát o negatívnom výsledku RT – PCR testu alebo antigénového
testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.