Modlitbová reťaz na nás

Drahí kolegovia, rodičia, žiaci a študenti!

V poslednom období sa situácia spojená so šírením pandémie aj v našom regióne zhoršuje. Pre nás všetkých je táto situácia ťažšia o to, že prichádza v období keď sme očakávali čosi iné. A toto prekvapenie mám neprišlo veľmi vhod. Ako kresťania však máme nádej, že cez rôzne skúšky sa môže posilniť naša viera (Sir 2,5). Preto by sme vás chceli všetkých pozvať k zjednoteniu v modlitbe. Každý večer o 20:00 by sme sa v svojich rodinách, alebo na tom mieste kde sme, pomodlili desiatok Ruženca: “ … Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.“ Veríme, že táto naša modlitbová reťaz pomôže prekonať toto obdobie a tiež posilní našu vieru. Ježiš na istom mieste v písme hovorí: “Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi (Mt 18,19-20).“

Veriac v toto slovo, veríme vo vypočutie našich modlitieb. Sila reťaze záleží od každého jedného oka, preto máme nádej, že sa k tejto iniciatíve pridá čo najviac ľudí. Všetkým vám prajeme požehnaný zvyšok adventu.