Obnova vyučovania od 12.4.2021

Vážení rodičia,

na základe Rozhodnutia Ministra školstva zo dňa 8.apríla 2021, obnovujeme školské vyučovanie na prvom stupni základnej školy  od 12.4.2021. V činnosti je ŠKD aj školská jedáleň.

Celé Rozhodnutie si môžete prečítať TU.

Testovanie:

S frekvenciou 7 dní budeme v škole vykonávať kloktacie testy pre prihlásených žiakov. Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.
Pravidelné sedemdňové testy sa vyžadujú od zamestnancov, aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka a v určených prípadoch aj samotných žiakov. V oblasti testovania sa škola riadi podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. Splnenie podmienky negatívneho výsledku testu sa dokladuje prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia, ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19.

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:
1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

Zákonný zástupca má nárok na OČR alebo pandemickú OČR svojich detí ak:
• im bola nariadená karanténa/izolácia,
• ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
• ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v čo najväčšom rozsahu zúčastňovalo prezenčnej formy výučby.