Výberové konanie – 26.októbra 2021

Oznámenie o výberovom konaní

V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e  riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest:

Kategória voľného pracovného miesta:     

                          Učiteľ pre strednú školu – ruský jazyk – 20% úväzok

                          Učiteľ druhého stupňa ZŠ – matematika – 40% úväzok

                          Učiteľ druhého stupňa ZŠ – biológia – 50% úväzok

                          Asistent učiteľa

                          Školský psychológ – 50% úväzok

                                  

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu
 • kreativita, pozitívny vzťah k deťom

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania
 • kópie dokladov o vzdelaní
 • profesijný životopis
 • krstný, prípadne sobášny (cirkevný) list, nie starší ako tri mesiace,
 • odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 26. októbra 2021 od 13:30 hod. na Spojenej škole sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice – KVP. Presný čas bude uchádzačom oznámený.

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať doporučene poštou alebo priniesť osobne do 22. októbra 2021 na adresu: Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, 040 23 Košice.

RNDr. Adriana Bariová,  riaditeľka školy