Úspešná riešiteľka

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl a je každoročne vyhlasovaná a organizovaná ako postupová súťaž. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručností žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.

V piatok 12. novembra 2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovala víťazka školského kola Klárka Ničová, žiačka 9. A triedy, a stala sa úspešnou riešiteľkou.

Srdečne blahoželáme!