Prihlasovanie na krúžky 2022/2023

Vážení rodičia, prinášame Vám prehľad niektorých administratívnych záležitostí spojených s prihlasovaním na krúžky.

Domov dostávate:

  1. Čestné vyhlásenie pre zber údajov v Centre voľného času (1 ks)
  2. Rozhodnutie o prijatí do Centra voľného času (1 ks)

Ak chcete, aby Vaše dieťa navštevovalo naše Centrum voľného času, je potrebné najneskôr do 09.09.2022 doniesť triednemu učiteľovi podpísané tlačivá (ktoré ste dostali):

  1. Čestné vyhlásenie pre zber údajov v Centre voľného času (treba len podpísať)
  2. Rozhodnutie o prijatí do Centra voľného času (treba len podpísať)
  3. Vyplniť elektronický formulár cez aplikáciu EduPage. Tento formulár je náhradou prihlášky na krúžok.

Pripomíname, že pre započítanie do zberu údajov môže zákonný zástupca podpísať čestné vyhlásenie pre zber údajov iba jednému Centru voľného času.

Aj tento rok platí, že žiaci ZŠ a gymnázia dostanú vzdelávacie poukazy (MŠ nie). Vzdelávací poukaz môžete venovať nášmu Centru voľného času, našej Základnej umeleckej škole alebo iným inštitúciam. Vzdelávací poukaz je potrebné doručiť do školy do 23.09.2022.

Poplatky v CVČ Výška poplatku
Ak venujte vzdelávací poukaz CVČ 5 eur/mesiac
V každom inom prípade 7 eur/mesiac
Úhrada na účet SK93 0200 0000 0031 6241 8657    

Variabilný symbol: 444 a do poznámky meno dieťaťa

Ponuka krúžkov na školský rok 2022/2023

Krúžky pre I. stupeň ZŠ

  názov krúžku vedúci krúžku deň v týždni čas
1 Krížom-krážom s Lenkou PaedDr. Lenka Korfantová pondelok 13.15 h
2 Hravo učivom Mgr. Andrea Nagyová pondelok 13. 30 h
3 Florbal a športová príprava pre 1. a 2. roč. Mgr. Gabriela Gálová štvrtok 13. 00 h.
4 Florbal a športová príprava pre 3. a 4. roč. Mgr. Gabriela Gálová štvrtok 13. 00 h.
5 Zápasenie  I Mgr. Matej Gardoš štvrtok 14.00 h
6 Pohybové aktivity pre 1. ročník Mgr. Martina Rímska, PhD. streda 13.15 h.
7 Chovateľský (pre I. a II. stupeň ZŠ) Mgr. Šarlota Škorvánková každý deň 13.00 h.
8 Miništrantský Mgr. Ján Kocúrko, MBA piatok 7.00 h.

Krúžky pre II. stupeň ZŠ

  názov krúžku vedúci krúžku deň v týždni čas
1 Žurnalistický (je zadarmo) Ing. Lucia Palková 2x mesačne online stretnutia (1,5 hod.), emailová komunikácia, 1x za polrok poobedňajšie stretnutie v škole pred uzávierkou (1,5 hod.) podľa dohody na úvodnom webinári
2 Rozprávková angličtina Mgr. Karolína Kotorová pondelok 14.15 h
3 Anglický klub Mgr. Ivana Hribľanová streda 13.45 h
4 Príprava na prijímacie skúšky zo SJL Mgr. Zuzana Hugáňová pondelok 13.45 h
5 Environmentálny Mgr. Zdenka Krajňáková piatok 13.45
6 Príprava na prijímacie skúšky z MAT RNDr. Zuzana Gonciová streda 13.45 h.
7 Knihomoľovanie Mgr. Martina Molnárová štvrtok 13.45 h.
8 Klub ŠKRT (tvorivé písanie) Mgr. Martina Molnárová pondelok 13.45 h.
9 Programovanie Legorobotov Mgr. Milan Hovanec streda 13.45 h.
10 Zápasenie  II Mgr. Matej Gardoš utorok 14.00 h.
11 Futbalovo – florbalový Mgr. Matej Gardoš streda 15.00 h.

Krúžky pre gymnázium

  názov krúžku vedúci krúžku deň v týždni čas
1 Literatúra zábavne a tvorivo PaedDr. Helena Čižmárová pondelok 13.50 h.
2 Posilňovanie Mgr. Matej Gardoš štvrtok 15.00 h.
3 Geografické súťaže Mgr. Milan Koščo pondelok 14.00 h.

Popis krúžkov

názov krúžku popis
Žurnalistický Cieľ: Oboznámiť žiakov so svetom žurnalistiky a tvorba školského časopisu Čordáčik. Aktivity a výstupy: webináre vedené na rôzne témy: ako písať, o čom písať, žurnalistická etiketa, bezpečne v online priestore, zdieľanie zaujímavých informácií zo sveta i Slovenska, tvorba školského časopisu Čordáčik, zúčastňovanie sa workshopov, webinárov (podľa covid situácie), zapájanie sa do súťaží školských časopisov
Krížom-krážom s Lenkou Cieľ: Krúžok ponúkne priestor na opakovanie a precvičovanie učiva 1. stupňa, prevažne z predmetov SJL, MAT, PRI, VLA. Aktivity a výstup: žiaci sa oboznámia s rôznymi typmi úloh, textov a testov, ktorými si overia vedomosti v medzinár. testovaní IEA TIMSS, KOMPARO na jar, na našej škole. Porovnajú si v nich výsledky s rovesníkmi, dostanú spätnú väzbu pre seba, rodičov a učiteľov. Vo výsledkovej správe uvidia, čo zvládli a čomu je potrebné sa ešte venovať. 
Hravo učivom Cieľom je práca s textom – čítanie s porozumením, finančná gramotnosť + príprava na testovanie žiakov a precvičovanie učiva prevažne SJL a MAT. V tvorivých úlohách možnosť tvorby príspevkov do školského časopisu Jabĺčko.
Rozprávková angličtina Cieľom je zdokonaliť sa v čítaní s porozumením. Žiaci sa oboznámia s dielami anglických a amerických spisovateľov. Na stretnutiach budeme pracovať s autentickými textami v anglickom jazyku, dramatizovať príbehy a vymýšľať alternatívne konce. Výsledkom bude zlepšenie v čitateľských zručnostiach a v anglickom jazyku. Nepôjde o doučovanie z ANJ.
Anglický klub Cieľom je zdokonaliť sa v jazykových zručnostiach ako sú počúvanie a hovorenie v cudzom jazyku. Prostredníctvom tvorivých aktivít budeme spoznávať texty anglických piesní, filmov, rozprávok a zaoberať sa aktualitami vo svete. Kružok nie je doučovanie.
Príprava na prijímacie skúšky zo SJL Precvičovanie a upevňovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry prostredníctvom rozličných testov, úloh zameraných na čítanie s porozumením. Výsledkom je úspešne urobiť Testovanie 9, resp. prijímacie skúšky zo SJL na stredné školy.
Environmentálny Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi, poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta, pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu.
Príprava na prijímacie skúšky z MAT Preopakovanie učiva matematiky druhého stupňa, jeho precvičenie na úlohach rôzneho typu. Práca s testovými úlohami. Príprava na úspešné zvládnutie Testovania 9 a prijímacich skúšok z MAT.
Knihomoľovanie Poď sa s nami začítať. Indorové i outdorové čítanie kníh rôznych žánrov, tvorivé aktivity na podporu čitateľskej gramotnosti, návšteva knižníc i piknikovanie s knihou.
Klub ŠKRT (tvorivé písanie) Rád tvoríš, vymýšľaš, píšeš? Pridaj sa k nám do Klubu ŠKRT – Šikovných, Kreatívnych, Rozhľadených Tvorcov. 
Literatúra zábavne a tvorivo Cieľom je rozvíjať tvorivý potenciál žiakov a poskytovať priestor pre vyjadrenie vlastných názorov. Rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce. Rozvíjať komunikačnú schopnosť, zvlášť pri verejnom vystupovaní a štylizácii písaného i hovoreného textu. Získavať praktickú skúsenosť smerom od nápadu až po jeho realizovanie.
Florbal a športová príprava Cieľom je osvojiť si základné florbalové zručnosti, ako je dribling s loptičkou, vedenie a spracovanie loptičky, streľba na bránu. Pri rôznych pohybových hrách zlepšovať pohybové schopnosti a vytvoriť kladný vzťah žiaka k športu.
Programovanie Legorobotov  Náplňou krúžku je stavba robotov zo špeciálnych lego stavebníc, ktoré obsahujú motory, či senzory. Následne sa do takto skonštruovaného robota musí vymyslieť a vytvoriť program, podľa ktorého bude robot fungovať.
Zápasenie  I Cieľom je získať základné pohybové schopnosti, zdokonalenie gymnastiky, úpolvové hry.
Zápasenie  II Cieľom je získať základné pohybové schopnosti, zdokonalenie gymnastiky, úpolvové hry.
Futbalovo – florbalový Náplňou je získať futbalové a florbalové zručnosti.
Posilňovanie Posilniť svaly tela.
Pohybové aktivity Je určený pre žiakov prvého ročníka základnej školy. Jeho cieľom je upevniť pohybové aktivity ako súčasť každého dňa.