Testovanie ICILS 2023

počítač

Naša škola bola vybraná medzinárodným centrom (IEA Hamburg) spomedzi všetkých základných škôl na Slovensku do výskumnej vzorky približne 200 škôl, ktoré sa v roku 2023 zúčastnia hlavného merania medzinárodnej štúdie ICILS 2023 – Medzinárodná štúdia počítačovej a informačnej gramotnosti. Medzinárodnú štúdiu ICILS na Slovensku uskutočňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej MŠVVaŠ SR), a to prostredníctvom Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (ďalej NIVaM), v súlade s § 154 ods. (2) Zákona č. 245/2008 Z. z. – Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vychádzajúc z uvedenej legislatívnej úpravy, podľa § 154 ods. (5) účasť škôl na monitorovaní a hodnotení kvality výchovy a vzdelávania je povinná.

ICILS je výskumný projekt zameraný na hodnotenie počítačovej a informačnej gramotnosti a uskutočňuje sa pod záštitou IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) – Medzinárodnej asociácie pre hodnotenie výsledkov vzdelávania od roku 2013. Meranie prebieha v približne 30-tich krajinách celého sveta. Cieľovou skupinou štúdie na Slovensku sú žiaci 8. ročníka základných, špeciálnych základných škôl a zodpovedajúceho ročníka osemročných gymnázií (tretí ročník/tercia). Medzinárodná štúdia ICILS sa realizuje v elektronickej podobe prostredníctvom PC či notebookov.

Viac informácií o tejto dôležitej medzinárodnej štúdii môžete nájsť na webovej stránke MŠVVaŠ SR www.minedu.sk. Základné informácie týkajúce sa priebehu a realizácie testovania ICILS, ako aj publikácie venované výsledkom štúdie je možné nájsť aj na webovej stránke NIVaM (www.nivam.sk) – v sekcii „Merania“ – záložka „Medzinárodné merania – ICILS“.

Štúdia sa realizuje v dvoch fázach. V prvej fáze sa v priebehu mája 2022 na vybranej vzorke škôl z každej zúčastnenej krajiny uskutočnilo overovanie nástrojov tzv. pilotné meranie. Hlavné meranie zamerané na zber údajov a ich vyhodnotenie sa bude na Slovensku realizovať v termíne v období 17. 4. – 28. 4. 2023 a bude trvať približne 3,5 hodiny (210 minút).

Do hlavného testovania bola z našej školy náhodne vybraná trieda 8.A. Testovanie sa uskutoční 21. 4. 2021, so začiatkom o 8.00 v učebniach informatiky našej školy. Žiaci vyplnia test z počítačovej a informačnej gramotnosti, Dotazník pre žiaka a Test z informatického myslenia (computational thinking). Testovanie je anonymné, nie je tu žiadny dôvod na stres, pretože testy sa neznámkujú.

Vybraní žiaci reprezentujú Slovensko a testovanie slúži na porovnanie žiakov v rôznych krajinách a výsledky poskytnú údaje pre zlepšenie vzdelávacieho systému.