Hľadáme pani kuchárku

Riaditeľka  Spojenej školy sv. Košických mučeníkov  v y h l a s u j e  výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

Kuchárka

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

  • minimálne stredné odborné vzdelanie (výučný list) z okruhu stravovania
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť (platný zdravotný preukaz alebo možnosť jeho vydania)
  • prax v oblasti školského stravovania výhodou

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o zaradenie do výberového konania, ktorá bude obsahovať jeho meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a kontaktné údaje (e-mail a telefónne číslo),
  • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  • štruktúrovaný životopis
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti
  • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania

Ponúkaný plat – v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať doporučene poštou alebo priniesť osobne do 1. júla 2024 na adresu: Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, 040 23 Košice.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 4. júla 2024 od 9:00 hod. na Spojenej škole sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice – KVP.

 

V Košiciach 7.6.2024

RNDr. Adriana Bariová, riaditeľka školy