Covid tlačivá

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy  v trvaní 5 a viac  po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Rodič toto vyhlásenie môže predložiť aj v aplikácii EduPage (Žiadosti/Vyhlásenia).

V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa/žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa/žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné dieťa/žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

Dokumenty na stiahnutie

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti