Pomáhajúce profesie v edukácii II.

Názov projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii II. , ktorý nadväzuje na ukončený projekt  Pomôž mi a ja Ti ukážem svoju jedinečnosť

Názov projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii II.
Doba realizácie projektu: 1/2021 – trvá

V období od  1/2021 inkluzívny tím, zložený zo špeciálneho pedagóga, školského psychológa a troch asistentov učiteľa, pokračuje vo svojej činnosti. Jeho prínos pociťujeme v oblasti kontaktu so žiakmi so ŠVVP a učiteľmi. Členovia tímu pracujú jednotlivo aj skupinovo s týmito deťmi, ktoré pri vhodnom vedení a prístupe dokážu plniť požiadavky, ktoré na ne kladie výchovno-vzdelávací proces.

Členovia tímu:

  • sa spolupodieľajú na vytváraní pozitívneho, motivujúceho a dostatočne bezpečného prostredia pre vzdelávanie, v ktorom žiaci opakovane zažívajú úspech, čím sa znižuje negatívny dopad ŠVPU na ich vzdelávania a prežívanie.
  • pomáhajú lepšie porozumieť špecifickým vzdelávacím potrebám detí s ŠVVP.
  • spolupracujú s CPPPaP a inými odborníkmi.
  • koordinujú program vzdelávania detí so ŠVVP.
  • venujú sa reedukácii, precvičovaniu, posilňovaniu učiva aj popludní.
  • zvlášť sa venujú žiakom prvého ročníka, u ktorých boli v spolupráci s triednymi učiteľkami detekované ťažkosti.
  • venujú maximálnu pozornosť duševnému zdraviu učiteľov i žiakov.
  • pracujú na vzťahoch manažmentu školy s podriadenými, na skvalitňovaní vzťahov učiteľov s rodičmi, na ich vzájomnej otvorenej komunikácii, akceptácii.

Jednotlivé pozície inkluzívneho tímu sa nám podarilo obsadiť kvalitnými a odborne zdatnými pracovníkmi, čo prinieslo vynikajúce výsledky vo všetkých oblastiach fungovania našej školy.

Máme za to, že tradičné školstvo len v malej miere nazerá na inklúziu ako na nevyhnutný prvok, ktorý musí v svojom chode pojať a pevne ukotviť. Je preto prirodzené, že na zavedenie koncepcie inkluzívnej výchovy a vzdelávania je potrebné vytvoriť primerané organizačné podmienky. Naša škola, ktorá v sebe združuje materskú školu, základnú školu a gymnázium,  sa rozhodla ísť cestou inkluzívnej výchovy, cielene plánovať a postupne realizovať organizačné a procesuálne kroky zavádzania princípov inklúzie v škole. Sme presvedčení, že sme vykročili na cestu zmeny, vnímajúc jej nevyhnutnosť v dnešnom meniacom sa svete.