Poplatky v školskom roku 2023/2024

Prehľad poplatkov a čísla účtov v šk. roku 2023/2024

Poplatky
Výška poplatku v € Periodicita poplatku Termín splatnosti Číslo účtu VS !!!
ŠKD 20,- mesačne do 10.dňa v mesiaci za daný mesiac SK93 0200 0000 0031 6241 8657 222
CVČ 7,- mesačne do 10.dňa v mesiaci za daný mesiac SK93 0200 0000 0031 6241 8657 444
od 2,5-4 roky 40,-
mesačne
do 10.dňa v mesiaci
SK93 0200 0000 0031 6241 8657
111
4-5 rokov 30,-
nad 5 rokov (prípravka) 10,-
ZUŠ
individ. výučba 15,-
mesačne
do 10.dňa v mesiaci za daný mesiac
SK93 0200 0000 0031 6241 8657
333
skupinová výučba 10,-
ŠJ podľa pokynov vedúcej ŠJ mesačne do 10.dňa v mesiaci za daný mesiac SK71 0200 0000 0018 7817 1451
Rodičovské príspevky
RR pri GYM
prvé dieťa 25,-
2 x ročne
1.platba do 15.10., 2.platba do 15.3.
SK24 0900 0000 0005 7500 4707
707
ďalší súrodenec 13,-
RR pri ZŠ jedna rodina 20,- 2 x ročne 1.platba do 15.10., 2.platba do 15.3. SK79 0200 0000 0033 6005 1753 808
OZ pri MŠ každé dieťa 5,- mesačne do 10.dňa v mesiaci SK58 8330 0000 0029 0089 9479 909
RR pri ZUŠ 1. dieťa 20 €
2. dieťa 10 €
každé ďalšie dieťa 1 €
2x ročne 1.platba do 15.10., 2.platba do 15.3. SK76 0900 0000 0051 3783 3137
Darovací účet SK62 0200 0000 0031 6241 1455 1000

 

Legenda:
ŠKD školský klub detí (družina)
CVČ centrum voľného času
ZUŠ základná umelecká škola
RR pri GYM rodičovská rada pri gymnáziu
RR pri ZŠ rodičovská rada pri ZŠ
OZ pri MŠ občianske združenie pri MŠ
RR pri ZUŠ rodičovská rada pri ZUŠ
VS variabilný symbol

 

Poznámka:

Upozorňujeme Vás, aby ste si pred zadaním trvalého príkazu v banke pozorne skontrolovali výšku platby , číslo účtu a termín splatnosti.

Pri platbách BEZPODMINEČNE uvádzajte meno dieťaťa a VS.

Všetky platby (okrem stravného) je naďalej možné uhrádzať aj v hotovosti na sekretariáte školy.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste všetky platby uhrádzali načas a predišli tak zbytočným upozorňovaniam. Ušetríte tak čas sebe i nám.

Ďakujeme za pochopenie.