Prevencia

Pri preventívnych programoch spolupracujeme s:

 • CPP Zuzkin park
 • ÚPSVaR
 • Políciou SR – s odborom prevencie
 • UNICEF
 • Festival Jeden Svet
 • Vianočná pošta

 

Škola v spolupráci s CPP a žiakmi školy postupne vypracovali:  Celoškolský systémový program proti šikanovaniu, ktorého výsledkom je CHARTA proti šikanovaniu. Je umiestnená v každej triede a v každom trakte na každej chodbe základnej školy.

 

Prevencia a riešenie šikanovania
Pri riešení šikanovania sa škola riadi Smernicou č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.
Definícia šikanovania: Šikanovanie je správanie, keď jeden alebo viac žiakov úmyselne, opakovane, dlhodobo a skryte ubližuje vybranému žiakovi alebo skupine žiakov; robí alebo hovorí niečo, čo je mu nepríjemné a žiak sa nedokáže alebo z najrôznejších príčin nemôže brániť.
Prevencia na škole prebieha v dvoch rovinách:
– v širšej rovine predstavuje súbor opatrení, ktoré eliminujú vznik šikanovania alebo spomaľujú jeho vývoj. Na našej škole sú takýmito preventívnymi opatreniami: monitoring sociálnej klímy triedy, informačná nástenka, spôsob prijímania podnetov, schránka dôvery, sieťovanie subjektov. Preventívne opatrenia umožňujú zachytiť príznaky šikanovania v počiatočných fázach, čo sa ukazuje ako kľúčové pri jeho riešení.
– v užšej rovine ide o realizáciu preventívnych činností – aktivít, programov a iných foriem, ktoré sú špecificky smerované na problematiku šikanovania. Na našej škole sú to napr. triednické hodiny, ranné kruhy, sväté omše, duchovné obnovy, Dni s triednym učiteľom, spolupráca triedneho učiteľa s podporným tímom, neakceptovanie ironizovania, sexuálnych narážok a pod.

 

Základné princípy, ktorými sa naša škola riadi v oblasti prevencie šikanovania:
1) Šikanovanie sa nepodceňuje, nebagatelizuje a každý podnet sa prešetruje
2) Škola má spracovanú smernicu, postup na riešenie podnetov
3) Pedagógovia a hlavne triedni učitelia sledujú triednu klímu, správanie a vzťahy medzi žiakmi
4) Vytvárame priestor na budovanie sociálnych zručností žiakov
5) Vytvárame bezpečný priestor na zdieľanie pocitov žiakov
6) Spolupracujeme s CPP a Mestskou políciou na pravidelných preventívnych programoch
7) Vytvárame vlastné preventívne programy
8) Každodenná prítomnosť kňaza na škole, možnosť rozhovoru
9) Každodenná prítomnosť školského psychológa a možnosť rozhovoru kedykoľvek počas dňa
10) Prítomnosť intervenčného tímu na škole

 

 

Školský rok 2023/2024

 

Naše aktivity:

 

 • Bezpečne na internete:

– workshop pre deviatakov (22. 2. 2024):

https://gym.gkmke.sk/2024/02/deviataci-bezpecne-na-internete/

– workshop s KyberTímom v 6.B (8. 2. 2024):

https://zs.gkmke.sk/2024/02/bezpecne-na-internete-so-6-b/

– workshop s KyberTímom v 6.A (23. 1. 2024):

https://zs.gkmke.sk/2024/01/bezpecne-na-internete-s-kybertimom/

 • Bezpečnostné tipy:

https://gym.gkmke.sk/bezpecnostne-tipy/

 • Vianočná akadémia:

https://zs.gkmke.sk/2023/12/vianocna-akademia-v-pondelok-18-12-2023/

 • Rorátne sv. omše:

 • Duchovná obnova pre rodiny:

https://zs.gkmke.sk/2023/12/duchovna-obnova-pre-rodiny/ 

 • Koľko lásky sa zmestí do krabičky?

 • Kampaň Majme oči otvorené

 • Deň s policajtmi

 • Divadielko o škaredom káčatku

 • Milión detí sa modlí ruženec:

https://zs.gkmke.sk/2023/10/milion-deti-sa-modli-ruzenec-2/

 • Deň starých rodičov:

https://zs.gkmke.sk/2023/10/den-starych-rodicov-2023/

 

Archív

 

Školský rok 2022/2023

Nedaj sa a hovor  o tom! – šikana a kyberšikana – preventívne podujatie 31. 1. 2023: https://zs.gkmke.sk/2023/01/nedaj-sa-hovor-o-tom/

 

Školský rok 2021/2022

   • Návrat do bezpečia – podujatie, ktoré bolo realizované v spolupráci s CPPPaP Zuzkin park v 6. ročníku ako aktivita pre podporu duševného zdravia po návrate žiakov z dištančného vyučovania do prezenčnej formy výučby po covidovom období.
 •  Kyberšikana – preventívna aktivita v spolupráci s preventívnym odborom CPPPaP, Zuzkin Park
                                        – divadelné predstavenie umelecký súbor
                                        – triednické hodiny
 • Inklúzia – podujatie s organizáciou Festival Jeden Svet, online cez Slido
 • Pozdravy pre seniorov – prostredníctvom organizácie Vianočná pošta
 • ďalšie preventívne aktivity:  pravidelné Rodičovské spoločenstvá, školské výlety, korčuľovanie v Aréne sršňov, 
 • Sv. omša, sv. spoveď celoročne – možnosť