Poplatky v školskom roku 2020/2021 – úprava od 1.1.2021

Vzhľadom na aktuálnu situáciu spojenú s pandémiou koronavírusu a na základe Rozhodnutí MŠVVaŠ SR, ktorými sa obmedzuje možnosť prezenčnej formy vzdelávania, pristúpila gremiálna rada Spojenej školy sv KM na svojom zasadnutí dňa 1.2.2021  ku úprave poplatkov s účinnosťou od 1.1.2021 nasledovne:

Poplatky ŠJ

  • Režijný poplatok sa znižuje o 50% , t.j. na 5 eur mesačne.
  • Úprava poplatku sa týka len tých žiakov, ktorí sa v danom mesiaci vzdelávali on-line.
  • V prípade, že finančná situácia rodine dovolí platiť réžiu v plnej výške, škole to veľmi pomôže.
  • Tento model platí do odvolania, do ukončenia lockdownu.

Poplatky ŠKD

  • Deti nenavštevujúce ŠKD z dôvodu mimoriadneho prerušenia vyučovania platia 50% z poplatku, t.j. 10 eur mesačne.
  • V prípade, že je za mesiac január uhradená plná suma, je možné ju rozdeliť na dva mesiace.
  • V prípade, že má rodina trvalý príkaz na úhradu poplatkov, je potrebné ustriehnuť zastavenie tohto príkazu.
  • Naviac uhradené poplatky je možné iba presúvať do ďalších mesiacov.
  • Tento model platí do odvolania, do ukončenia lockdownu.
  • V prípade, že finančná situácia rodine dovolí platiť réžiu v plnej výške, škole to veľmi pomôže.

 

Akékoľvek otázky ohľadom poplatkov je možné konzultovať s Ing. M. Ščerbákovou na tel. čísle: 055/787 34 21 alebo mailom na ekonom@gkmke.sk

 

 

Prehľad poplatkov a čísla účtov od šk. roku 2020/2021
Výška poplatku v € Periodicita poplatku Termín splatnosti Číslo účtu VS 
ŠKD 20,- mesačne do 10.dňa v mesiaci za daný mesiac SK93 0200 0000 0031 6241 8657 222
CVČ 7,- mesačne do 10.dňa v mesiaci za daný mesiac SK93 0200 0000 0031 6241 8657 444
od 2,5-4 roky 40,- mesačne do 10.dňa v mesiaci SK93 0200 0000 0031 6241 8657 111
4-5 rokov 30,-
nad 5 rokov (prípravka) 10,-
ZUŠ individ. výučba  15,- mesačne do 10.dňa v mesiaci za daný mesiac SK93 0200 0000 0031 6241 8657 333
skupinová výučba  10,-
ŠJ podľa pokynov vedúcej ŠJ mesačne do 10.dňa v mesiaci za daný mesiac SK71 0200 0000 0018 7817 1451
Rodičovské príspevky
RR pri GYM prvé dieťa 25,- 2 x ročne 1.platba do 15.10., 2.platba do 15.3. SK24 0900 0000 0005 7500 4707 707
ďalší súrodenec 13,-
RR pri ZŠ jedna rodina 17,- 2 x ročne 1.platba do 15.10., 2.platba do 15.3. SK79 0200 0000 0033 6005 1753 808
OZ pri MŠ každé dieťa 5,- mesačne do 10.dňa v mesiaci SK58 8330 0000 0029 0089 9479 909
RR pri ZUŠ jedna rodina 15,- 2x ročne 1.platba do 15.10., 2.platba do 15.3. SK76 0900 0000 0051 3783 3137
Darovací účet SK62 0200 0000 0031 6241 1455 1000
Legenda:
ŠKD školský klub detí (družina)
CVČ centrum voľného času
ZUŠ základná umelecká škola
RR pri GYM rodičovská rada pri gymnáziu
RR pri ZŠ rodičovská rada pri ZŠ
OZ pri MŠ občianske združenie pri MŠ
RR pri ZUŠ rodičovská rada pri ZUŠ
VS variabilný symbol
Poznámka:
Upozorňujeme vás, aby ste si pred zadaním trvalého príkazu v banke pozorne skontrolovali
výšku platby, číslo účtu a termín splatnosti.
Pri platbách BEZPODMIENEČNE uvádzajte meno dieťaťa a VS.
Všetky platby (okrem stravného) je naďalej možné uhrádzať  aj v hotovosti na sekretariáte školy.
Zároveň si vás dovoľujeme požiadať, aby ste všetky platby uhrádzali načas a predišli tak zbytočným upozorňovaniam.
Ušetríte tak čas sebe i nám. Ďakujeme za pochopenie.