Projekty a granty

Základná škola sv. Košických mučeníkov sa od svojho vzniku v roku 2004 zapája do rôznych projektov, výziev a grantov.

Aktuálne projekty:

 • Erasmus + : V roku 2015 a v roku 2017 získala škola dva granty medzinárodného projektu Erasmus plus v kľúčovej akcii KA1. Tieto dva úspešné granty umožnili pedagógom školy zúčastniť sa viac ako 30-tich zahraničných mobilít zameraných získavanie skúseností dobrej praxe a následne niektoré užitočné časti implementovať vo vyučovacom procese na našej škole. Učitelia navštívili Portugalsko, Fínsko, Španielsko, Veľkú Britániu, Taliansko, Českú republiku, Maltu, Sardíniu, Chorvátsko.
 • Školská inklúzia: V rokoch 2018 – 2021 sme v škole implementovali projekt v rámci výzvy „V ZŠ úspešnejší“ vďaka ktorému na našej škole už tretí rok pracuje  inkluzívny tím, zložený zo špeciálneho pedagóga, školského psychológa a troch asistentov učiteľa. Jednotlivé pozície sa nám podarilo obsadiť kvalitnými a odborne zdatnými pracovníkmi, čo prinieslo vynikajúce výsledky vo všetkých oblastiach fungovania našej školy. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Po ukončení tohto projektu v januári 2021 sme sa úspešne zapojili do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii, kde sme získali možnosť pokračovať v činnosti inkluzívneho vzdelávania na škole. Tento projekt aktuálne trvá. Vďaka inkluzívnemu tímu sa nám podarilo inovovať našu školu v rámci jej nazerania na špecifiká detí so ŠVVP. Učitelia našej školy vo veľmi vysokej miere uplatňujú princípy individuálneho prístupu vzhľadom k rozvojovým potrebám žiakov. Inkluzívny tím spolupracuje aj s komunitou rodičov. Rodičia majú možnosť konzultovať svoje otázky, poradiť sa, porozumieť potrebám žiakov so ŠVVP.
 • IKT vzdelávanie: Od roku 2016 sa na našej škole realizuje projekt v spolupráci s UPJŠ Košice. Ide o inováciu prírodovedného a technického vzdelávania na základných a stredných školách so zameraním na informatiku a IKT. Inovácia vzdelávania je zameraná na aktualizáciu obsahu, metód a foriem výučby matematiky, informatiky, prírodovedných predmetov a odborných predmetov smerom k dôslednej a zmysluplnej implementácii IKT nástrojov do vzdelávania. Pedagógovia overujú a implementujú vo vzdelávacom procese inovatívne metodiky zamerané na rozvoj bádateľských kompetencií žiakov ZŠ.
 • Čitateľská gramotnosť: Každoročne sa v 3.ročníku ZŠ zapájame do celoslovenského projektu OSMIJANKO vďaka ktorému si naši žiaci 1.stupňa rozvíjajú čitateľské zručnosti  čítanie s porozumením.
 • Environmentálny program: Naša škola je zapojená do environmentálneho výchovno-vzdelávacieho programuZelená škola“. Ide o projekt je pre materské, základné a stredné školy. Jeho cieľom je prispieť k prevencii a riešeniu problémov životného prostredia a priniesť do škôl reálne zmeny vo fungovaní aj výučbe. Na škole prebieha separácia odpadu, zbery papiera, tetrapakov, starých batérií a elektroodpadu.

 

Zrealizované projekty s dopadom na inováciu vzdelávania:

 • Na Základnej škole bol implementovaný národný projekt pod názvom Podpora polytechnickej výchovy na základných školách. Výstupom tohto projektu je vybavenie odborných učební biológie, chémie, fyziky a techniky modernými edukačnými pomôckami.
 • Projekt Aktivizujúce metódy vo  výchove  obohatil  pedagogických  zamestnancov  o poznatky v oblasti výchovy s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti.
 • Škola je zapojená v národnom projekte Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – Digiškola. Škola získala v rámci projektu moderné digitálne vybavenie- interaktívnu tabuľu a notebook, ktoré vyučujúcim umožňuje lepšie využívať digitálny vzdelávací obsah a modernizovať výučbu žiakov na hodinách.
 • Zapojili sme sa do realizácie národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania. Počas trojročného obdobia sa vyučujúce a žiaci podieľali na jeho realizácii a v celoslovenskej spolupráci tak vybudovali kvalitnú databázu úloh a testovací systém e- Test.
 • V rokoch 2013-2015 bola na Základnej škole zavedená elektronická triedna kniha a internetová žiacka knižka.
 • Realizujeme dlhodobé projekty v spolupráci s inými školami doma a v zahraničí, e- twining v rámci výučby cudzích jazykov, protidrogové programy, ekologické a sociálne programy, projekty v rámci EÚ s cieľom realizácie moderného spôsobu výučby prostredníctvom aktívneho využívania prostriedkov IKT vo všetkých predmetoch, športové projekty, projekty IKT (projektové vyučovanie), stretnutia s významnými osobnosťami.