Smerovanie a vízie školy

VÍZIA : „ Moderná katolícka škola – komplexné vzdelávanie pre budúcnosť “

Cieľ: Integráciou jednotlivých zložiek vytvoriť kvalitnú vzdelávaciu inštitúciu, ktorej silnou stránkou je široké spektrum ponúkaných služieb.

V tejto kapitole, by sme Vám radi prinášali krátkodobé i dlhodobé vízie a plány školy.

 

Dlhodobé kľúčové ciele:

 1. Vytváranie vlastného obrazu Spojenej školy a tvorba vlastnej identity
 2. Tvorba podnetného, tvorivého a účelného prostredia
 3. Rozvoj spolupráce s rodičmi a s farnosťou

 

Vízie a ciele na rok 2021:

Dlhodobé ciele rozpracované na krátkodobé úlohy v jednotlivých predmetových komisiách.

Vízie prvého stupňa základnej školy:

 1. ročník ZŠ:
 • zavedenie portfólia ku každému žiakovi, takto by sme videli napredovanie, prípadnú stagnáciu u žiaka a pomohlo by to aj pri preberaní triedy iným učiteľom
 • zakomponovanie prvkov Hejného metódy pri vyučovaní matematiky
 • zakomponovanie písma Comenia skript, ako alternatíva pre deti s poruchami písania

2.ročník ZŠ:

 • neustále zvyšovať úroveň edukačného procesu
 • hľadať spôsoby na rozvoj literárnej, čitateľskej a finančnej gramotnosti a implementovať ich nenásilnými ale pútavými formami
 • rešpektovať individuálne osobnosti žiakov, poskytnúť im primeraný čas, podnetné prostredie a pozitívnu klímu

3. – 4.ročník ZŠ:

 • pokračovať vo zveľaďovaní priestoru pred triedami, aby bol esteticky, kreatívne a edukačne využiteľný
 • cez projektové vyučovanie podporiť výtvarnú aktivitu detí, čo poslúži k upevňovaniu získaných vedomostí a môžu sa tak aj žiaci podieľať na skrášľovaní interiéru školy, čo následne výchovne pôsobí pri ochrane školského majetku
 • pokračovať v rozbehnutej aktivite “Telovýchovné chvíľky cez prestávku”, kde podľa záujmu sa môžu žiaci zapojiť do krátkeho relaxačného cvičenia v priestore pred interaktívnou tabuľou
 • cez rôzne aktivity a projekty podporovať čítanie literatúry u žiakov spojené s výstupom,  spolupráca naďalej so školskou knižnicou
 • aktívne zapájať žiakov do prípravy triednych sv. omší v rámci predmetu HUV
 • spolupráca s MŠ, prípravné oddelenie : detské predstavenia , možnosť vystupovať pred publikom – spolužiaci, pomáhame mladším
 • podporovať u žiakov kritické myslenie rôznymi metódami práce
 • rozvíjať sociálne zručnosti v kolektíve: sebadôveru, zodpovednosť, spoluprácu, snahu, akceptáciu, hodnotenie, aktívne počúvanie cez zapájanie sa žiakov do diania v  škole (časopis, výzdoba interiéru, triedne súťaže)

Vízie v predmetovej komisie slovenského jazyka:

 • chceme, aby každý žiak zažil, že to, čo sa učí, má význam, aby zažil pozitívny zážitok z učenia sa a poznávania, z komunikácie. Chceme, aby zažil vzdelávanie, ktoré je primerane náročné s vysokým akademickým štandardom a posúva ho k naplneniu jeho potenciálu
 • zvýšiť prispievanie žiakov 2. stupňa do školského časopisu a zlepšiť ich prezentačné schopnosti. Na slovenskom jazyku a literatúre podporovať u žiakov tvorivé písanie
 • zvýšiť motiváciu žiakov prostredníctvom: užšej spolupráce školy a okolia, pozývať viac ľudí z mimoškolského prostredia na besedy, prednášky, workshopy, zapájať žiakov do vzdelávacích aktivít aj mimo školy (návšteva knižníc, divadla, múzeí atď.)
 • chceme našim žiakom veľa dávať a potom aj veľa vyžadovať, aby po absolvovaní našej školy mali žiaci nielen dostatok vedomostí, ale aj schopnosť orientovať sa v nich a aby nadobudli také študijné návyky, ktoré im umožnia ľahko zvládať štúdium na prestížnych univerzitách a aj vo svojom ďalšom profesionálnom živote

Rozvoj čitateľskej gramotnosti

 • Pokračovať v budovaní knižnice ako prostredia na samovzdelávanie sa žiakov. Otvoriť knižnicu pre žiakov a vytvoriť v nej priestor, kde by mohli voľne chodiť popoludní a pracovať na projektoch, domácich úlohách a pod.
 • Chceme vytvárať priestor pre nové čitateľské zážitky v priestoroch knižnice, čitateľských zónach počas i mimo hodín SJL.
 • Čítame knihy, ktoré nás bavia, knihy na pokračovanie nielen na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj na iných hodinách.
 • Putovná triedna knižnica – budovanie čitateľských návykov, komunikačných zručností, priateľstva.
 • Burza kníh – výmena kníh Požičaj mi knihu, ja ju prečítam a vrátim/posuniem ju ďalej; natočenie videa, reportáž, interview.
 • Knihomat – Daruj knihu a poteš niekoho v nemocnici, detskom domove.
 • Knižné potulky školou – čítanie kníh rôznych žánrov na netradičných miestach (školníkova dielňa, jedáleň, knižnica, kaplnka, riaditeľňa, terapeutická miestnosť p. psychologičky a špeciálnej pedagogičky, výtvarný ateliér) netradičnými zamestnancami školy (p. riaditeľka, výchovná poradkyňa, vedúca školskej jedálne, psychologička, výtvarníčka, učiteľky slovenského jazyka).
 • Noc v knižnici – prespávanie v priestoroch knižnice spojené s čítaním, rozborom, porovnávaním kníh rôzneho charakteru. Komparácia toho istého diela v knižnej a filmovej podobe. Súťaž o najviac prečítaných strán (rýchločítanie).
 • Rok sv. Jozefa – spolupráca s inými učiteľmi.
 • súťaž Vytvor vlog/video o svojej knižnici, o obľúbenej knihe kat. 5. – 6. roč. ZŠ; 2. kat. 7. – 9. roč. ZŠ; 1. – 4. roč. gymnázium

Vízie v predmetovej komisie matematika a informatika:

MATEMATIKA:

Krátkodobé ciele:

 • vo všetkých ročníkoch zamerať pozornosť na upevňovanie učiva preberaného počas dištančného vzdelávania, analyzovať prebrané učivo, prípadne sa vrátiť k jeho opätovnému prebratiu
 • preukázať vhodnú pomoc zaostávajúcim žiakom
 • zapájať najlepších žiakov do školského  aj okresného kola matematickej olympiády, podľa situácie aj formou online
 • v aktuálnom školskom roku naplniť obsah učiva podľa obsahových a vzdelávacích štandardov
 • zapájať sa do rôznych aktuálnych projektov
 • reflektovať ponuky vzdelávacích podujatí aktívnou účasťou
 • kooperovať s pedagógmi rôznych zložiek školy
 • analyzovať aktuálny stav vzdelávania
 • pripraviť modelové testy na prijímacie skúšky
 • aktualizovať webovú stránku školy v časti “predmety” – matematika
 • prispieť s článkom na web so zaujímavým obsahom s pohľadu matematiky

Dlhodobé ciele:  

 • prepájať učivo matematiky s praktickým využitím v reálnom živote
 • venovať väčšiu pozornosť šikovným žiakom – príprava na gymnázium – rozširujúce učivo
 • rozvíjanie finančnej gramotnosti na hodinách matematiky
 • rozvíjať koncept celoživotného vzdelávania učiteľov matematiky
 • popularizovať predmet matematika a súčasne nezjednodušovať obsahovú náplň predmetu
 • spolupracovať s univerzitami, centrami voľného času pri organizovaní súťaží a vzdelávaní učiteľov i žiakov z pohľadu matematiky
 • publikovať príklady osvedčenej pedagogickej skúsenosti ako formu zdieľania v niektorých dostupných publikačných zdrojoch
 • analyzovať koncept maturitných zadaní a prípadne ich úprava
 • aktívnejšie kooperovať na príprave

INFORMATIKA

Krátkodobé ciele:

 • využívanie aktívneho učenia žiakov na rozvoj ich zručností a spôsobilostí
 • zameranie pozornosti na ťažkosti žiakov a vyrovnávanie rozdielov, ktoré vznikli počas dištančného vzdelávania
 • zapojenie žiakov školy do IT Fitness testu

Dlhodobé ciele:

 • transformácia školy na školu digitálnej excelencie (digitálnu školu) v súlade s návrhom Programu digitálnej transformácie vzdelávania na Slovensku
 • rozvoj digitálnych kompetencií u žiakov aj učiteľov
 • zvyšovanie digitálnych zručností žiakov a ich efektívnejšia implementácia pri online výučbe aj v prezenčnej výučbe
 • rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a využívanie digitálnych nástrojov aj vo výučbe neinformatických predmetov
 • rozvoj finančnej gramotnosti na hodinách informatiky
 • rozvoj spôsobu myslenia, umožňujúci efektívnejšie riešenia každodenných problémov
 • rozvoj logického myslenia

Vízie predmetovej komisie cudzích jazykov:

 • zriadiť odborné jazykové učebne, kde by celkové prostredie navodzovalo atmosféru na učenie sa cudzieho jazyka
 • uplatňovať také formy a prístupy vo vyučovaní cudzích jazykov, aby to žiakov motivovalo venovať sa im aj mimo školských DÚ (filmy, seriály, vlogy, vyhľadávanie informácií na cudzojazyčných stránkach, využívanie literárnych diel a časopisov vo vyučovaní, sprístupniť žiakom literatúru, ktorá je k dispozícii v škole), zároveň týmto spôsobom napomáhať rozvíjaniu slovnej zásoby a sprostredkovať záujem o kultúru a reálie daného cudzieho jazyka
 • vo zvýšenej miere sa venovať interakcii medzi žiakmi, skupinovej práci a spolupráci v kolektíve
 • na základe skúseností s nedávno uskutočnenou súťažou podnecovať žiakov učiť sa cudzí jazyk tvorbou projektov na témy, ktoré sú pre nich zaujímavé
 • uplatňovať zásady vysokoefektívneho učenia, to znamená učiť aj zručnostiam nevyhnutných pre život, ako sú kritické myslenie a pod.
 • ak to epidemiologická situácia dovolí, zapojiť do vyučovacieho procesu aktivity mimo školského prostredia (návšteva knižnice, divadelného predstavenia či mesta v cudzej krajine atď.)

Vízie predmetovej komisie prírodovedných predmetov:

 • aplikovať prvky globálneho vzdelávania aj v kontexte tematickej fragmentácie v predmetoch prírodovednej povahy
 • implementovať prvky vedeckého aspektu vo vzdelávaní s dôrazom na klasické aj alternatívne prístupy
 • podporovať vzdelávanie pedagógov cez rôzne podujatia a tiež aktívnou účasťou na projektoch
 • podporovať zapájanie žiakov do súťaží, ktoré podporuje MŠVVaŠ SR
 • aplikovať prvky finančnej gramotnosti a aktívneho využívania IT technológií vo vzdelávaní
 • eliminovať pasívne vnímanie žiakov ako príjemcov vzdelávania, ale podporovať kreatívne myslenie cez rôzne edukačné aktivity
 • zúčastňovať sa na projekte Erasmus+
 • rozvíjať koncept bádateľsky orientovaného vyučovania s dôrazom na progres žiaka
 • venovať sa talentovaným žiakom, odborne a ľudsky – tvoriť inteligenciu  pre Slovensko
 • rozvoj kritického myslenia a digitálnych kompetencií žiakov, ktoré sa dajú uplatniť aj pri výučbe
 • postupné zapájanie prvkov vysoko-efektívneho učenia do vyučovania
 • rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a využívanie digitálnych nástrojov aj vo výučbe
 • využívanie digitálnych nástrojov hodnotenia aj v prezenčnej výučbe
 • prepojením vedomostí s bežným životom zvyšovať záujem žiakov o predmety prírodovednej povahy
 • zameranie pozornosti na ťažkosti žiakov, ktoré vznikli počas dištančného vzdelávania
 • pri prezenčnej výučbe dbať na rozvoj praktických zručností
 • zapájať žiakov do predmetových olympiád prezenčnou alebo online formou

Vízie predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov:

 • Vytvárať priestor k otvorenej komunikácii a aktívnemu počúvaniu medzi učiteľom a žiakom, umožniť každému žiakovi uplatniť svoje právo vyjadriť sa a byť vypočutý. Rozvíjať dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp fungovania demokracie.
 • Zahrnúť do výučby viac filozofie a nastolenie filozofických problémov.
 • Prehlbovať a ozrejmovať kritické myslenie u žiakov ako nevyhnutnú prierezovú tému, významne práve  aj v digitálnom prostredí vzdelávania sa; vedieť sa orientovať v množstve informácií; používať nástroje a zdroje na overené informácie.
 • Podporovať uvedomovanie si jedinečnosti každého žiaka prostredníctvom odhaľovania a potvrdzovania vlastných zručností, s dôrazom na uvedomenie si fungovania mäkkých zručností (tzv.soft skills), napr. pri projektovom spracovaní tém, spolupráci a pod.
 • Uplatňovať reflexiu ako nevyhnutný nástroj na ukotvenie a upevňovanie získavaných poznatkov a zručností pri realizovaných aktivitách aj prostredníctvom metodických hier.
 • Významne venovať pozornosť prierezovým témam ľudských práv; dobrovoľníctva a emocionálnej inteligencie EQ. Upevňovať aj v týchto témach medzipredmetové vzťahy v spolupráci s triednymi učiteľmi.
 • Pokračovať v zážitkovom vzdelávaní v oblasti finančnej gramotnosti a podnikania v rámci realizácie študentskej firmy v spolupráci so spoločnosťou JA Slovensko.
 • Flexibilne reagovať na externé ponuky rôznych foriem vzdelávania aj v online priestore (webináre, workshopy..) a umožniť žiakom prístup k širšiemu rozhľadu v rôznych témach. Organizovať exkurzie a zážitkové učenie podľa možností a spoločenských podmienok.
 • Zamerať pozornosť na dôležité historické udalosti v dejinách a ich aktualizáciu aj v súčasnosti, poukázať na dôležitosť dejín pre prítomnosť. Poučiť sa z chýb minulosti.
 • Venovať viac pozornosti slovenským dejinám v medzivojnovom a vojnovom období.
 • Rozvíjať vlastné a národné povedomie a pripraviť žiakov na praktický život a prácu v spoločnosti.
 • Zvýšiť integráciu predmetov prostredníctvom jednotiacich tém s dôrazom na komunikačnú a prezentačnú funkciu jazyka.
 • Zorganizovať besedy s pamätníkmi alebo historikmi.
 • Vizualizácia historických tém pomocou dokumentov, filmov podložených na faktoch a historických prameňoch.
 • Zameranie pozornosti na Rok sv. Jozefa.
 • Jednoduchými duchovnými aktivitami podnietiť u žiakov úctu k sv. Jozefovi, osobitne v mesiaci marec.
 • Vo vzájomnej spolupráci aj s pedagógmi VYV (prípadne ZUŠ), pripraviť v školskej kaplnke alebo v jej blízkosti kútik sv. Jozefa.
 • Zameranie pozornosti na prepojenie obsahu vyučovania KNB s praktizovaním postojov viery u žiakov.
 • Každý mesiac v liturgickom roku pripraviť krátke duchovné podnety smerujúce k prehlbovaniu postojov viery u žiakov.

Vízie inkluzívneho tímu:

 • zameranie pozornosti na ťažkosti žiakov, ktoré vznikli počas dištančného vzdelávania
 • vyrovnávať rozdiely, ktoré dištančné vzdelávanie len prehĺbilo
 • v spolupráci s pedagógmi, ktorý absolvujú kurz vysoko-efektívneho učenia zapájať prvky tohto prístupu aj vo vzdelávacích predmetoch
 • v rámci špecifických predmetov využívanie prvkov muzikoterapie, biblioterapie, arteterapie

Vízie výchovných predmetov:

 • zrealizovať školské kolo výtvarnej súťaže
 • rozvíjať medzipredmetové vzťahy a vzťahy so Základnou umeleckou školou sv. Košických mučeníkov
 • zapájať sa do aktivít spojených s vyhláseným Rokom sv. Jozefa
 • navštevovať kultúrne podujatia, organizovať exkurzie a pozývať osobnosti na pôdu našej školy
 • zlepšovať manuálne a technické zručnosti žiakov
 • realizovať a zapájať sa do športových akcií

 

Dlhodobé ciele Spojenej školy sv. Košických mučeníkov: 

 1. Vytváranie vlastného obrazu Spojenej školy a tvorba vlastnej identity

a) školu stavať na kresťanských hodnotách (zodpovedný duchovný správca školy, vedenie školy, pedagogický tím)

b) tvoriť model jedinečnej integrovanej školy so silnými zložkami, ponúkajúcej kvalitné vzdelanie (zodpovedné vedenie školy)

c) kreovať systém funkčného prepojenie jednotlivých zložiek (zodpovedné vedenie školy)

d) pomocou interných smerníc vytvoriť systém konkrétnych opatrení na podporu rodiny (zodpovedné vedenie školy, školský psychológ)

2. Tvorba podnetného, tvorivého a účelného prostredia

a) vytvárať podmienky na stále napredovanie a zlepšovanie činnosti základnej školy (zodpovedné vedenie školy)

b) podpora inkluzívneho tímu a inkluzívneho vzdelávania (zodpovedná školská špeciálna pedagogička):

c) v rámci výchovno – vzdelávacieho procesu (zodpovední pedagógovia ZŠ)

 • zapájať všetkých žiakov do aktivít školy
 • podporovať tvorbu a realizáciu projektov
 • vytvárať podmienky na dopĺňanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov účasťou na kontinuálnom vzdelávaní
 • vytvárať priaznivé podmienky pre tvorivú prácu pedagogických zamestnancov
 • udržať personálnu stabilitu pedagogického kolektívu
 • trvale zabezpečovať dobrú a pokojnú atmosféru ako jeden z dôležitých predpokladov dosahovania úspechov školy vo všetkých oblastiach

d) prezentácia hodnôt:

 • dosiahnuť, aby žiaci nemysleli len na seba, ale aj na iných, aby vedeli a zakúsili, že tu nie sú len sami, ale sú súčasťou širšieho spoločenstva, tak školského, cirkevného ako aj občianskeho
 • pracovať na sociálnych projektoch, zvýšiť iniciatívu žiakov a samostatnosť pri týchto projektoch, ktorá by mala byť priamo úmerná výške ročníka
 • vytvoriť projekt spolupráce vyšších a nižších ročníkov, napr. formou doučovania mladších žiakov staršími, výpomoc študentov gymnázia škôlke
 • vytvoriť priestor pre dobrovoľníctvo v škole tak žiakov, ako aj rodičov

e) rekonštrukcia budovy školy, úprava vnútorných priestorov (zodpovedné vedenie školy)

 • vzhľadom na stále sa zväčšujúci záujem hľadať možnosti na rozširovanie a vytváranie kmeňových tried (prispôsobením odborných učební alebo vytvorením nových tried z chodbových priestorov)
 • vyhľadávať projekty zamerané na rekonštrukciu sociálnych zariadení
 • hľadať finančné zdroje na opravu exteriéru /výmena okien, oprava fasády školy/
 • pokračovať v oplocovaní areálu školy
 • vyhľadávať projekty zamerané na revitalizáciu školskej jedálne a jej následné využitie ako komunitné centrum, vhodné na stravovanie a realizovanie kultúrnych a duchovných aktivít celej školy

 3. Rozvoj spolupráce s rodičmi a s farnosťou  

a) organizovanie spoločných akcií, výletov, podujatí, besied  (zodpovedný duchovný správca školy, vedenie školy, pedagogický tím)

b) organizovanie spoločných duchovných obnov (zodpovedný duchovný správca školy)

c) akceptovať pripomienky a návrhy rodičov smerujúce k zlepšovaniu výchovno- vzdelávacieho procesu (zodpovedné vedenie školy)

d) vytvárať priestor na komunikáciu s rodičmi (zodpovedné vedenie školy, pedagógovia)

e) zapájať rodičov do aktivít školy (zodpovedné vedenie školy, pedagógovia)

f) umožniť rodičom využívať telocvičňu na cvičenie v čase mimo vyučovania (zodpovedné vedenie školy)

g) podporovať aktivity, ktorých cieľom je upevňovanie medziľudských vzťahov (zodpovedné vedenie školy)

h) vytváranie pocitu príslušnosti žiakov, učiteľov a rodičov ku komunitnému spoločenstvu (zodpovedný duchovný správca školy, vedenie školy, pedagogický tím)

i) vytvárať podmienky na realizáciu aktivít, ktoré priaznivo ovplyvňujú duševnú a fyzickú pohodu všetkých zamestnancov školy (zodpovedný duchovný správca školy, vedenie školy, pedagogický tím)