Smerovanie a vízie školy

VÍZIA : „Kvalitná inkluzívna katolícka škola – účasť, úspech a šťastie všetkých…“

Cieľ: Budovať originálnu inkluzívnu školu, ktorá

 • vytvára bezpečné a prijímajúce prostredie založené na úcte a rešpektovaní potenciálu každého dieťaťa
 • vytvára príležitosti pre účasť na dianí pre každého jednotlivca

V tejto kapitole, by sme Vám radi prinášali krátkodobé i dlhodobé vízie a plány školy.

Dlhodobé kľúčové ciele:

 1. Vytváranie vlastného obrazu Spojenej školy a tvorba vlastnej identity
 2. Tvorba podnetného, tvorivého a účelného prostredia
 3. Vytváranie inkluzívnej kultúry
 4. Zmena fyzického prostredia školy
 5. Rozvoj spolupráce s rodičmi a s farnosťou

Vízie a ciele na rok 2023/24:

Dlhodobé ciele rozpracované na krátkodobé úlohy v jednotlivých predmetových komisiách.

Vízie prvého stupňa základnej školy:

 • neustále zvyšovať úroveň edukačného procesu
 • hľadať spôsoby na rozvoj literárnej, čitateľskej a finančnej gramotnosti a implementovať ich nenásilnými ale pútavými formami
 • rešpektovať individuálne osobnosti žiakov, poskytnúť im primeraný čas, podnetné prostredie a pozitívnu klímu
 • pokračovať vo zveľaďovaní priestoru pred triedami, aby bol esteticky, kreatívne a edukačne využiteľný
 • cez projektové vyučovanie podporiť výtvarnú aktivitu detí, čo poslúži k upevňovaniu získaných vedomostí a môžu sa tak aj žiaci podieľať na skrášľovaní interiéru školy, čo následne výchovne pôsobí pri ochrane školského majetku
 • pokračovať v rozbehnutej aktivite “Telovýchovné chvíľky cez prestávku”, kde podľa záujmu sa môžu žiaci zapojiť do krátkeho relaxačného cvičenia v priestore pred interaktívnou tabuľou
 • cez rôzne aktivity a projekty podporovať čítanie literatúry u žiakov spojené s výstupom,  spolupráca naďalej so školskou knižnicou
 • aktívne zapájať žiakov do prípravy triednych sv. omší v rámci predmetu HUV
 • spolupráca s MŠ, prípravné oddelenie: detské predstavenia,  detské čítanie, možnosť vystupovať pred publikom – spolužiaci, pomáhame mladším
 • podporovať u žiakov kritické myslenie rôznymi metódami práce
 • rozvíjať sociálne zručnosti v kolektíve: sebadôveru, zodpovednosť, spoluprácu, snahu, akceptáciu, hodnotenie, aktívne počúvanie cez zapájanie sa žiakov do diania v  škole (časopis, výzdoba interiéru, triedne súťaže)

Vízie v predmetovej komisie slovenského jazyka:

 • chceme, aby každý žiak zažil, že to, čo sa učí, má význam, aby zažil pozitívny zážitok z učenia sa a poznávania, z komunikácie.
 • chceme, aby žiak zažil vzdelávanie, ktoré je primerane náročné s vysokým akademickým štandardom a posúva ho k naplneniu jeho potenciálu
 • zvýšiť prispievanie žiakov 2. stupňa do školského časopisu a zlepšiť ich prezentačné schopnosti. Na slovenskom jazyku a literatúre podporovať u žiakov tvorivé písanie
 • zvýšiť motiváciu žiakov prostredníctvom: užšej spolupráce školy a okolia, pozývať viac ľudí z mimoškolského prostredia na besedy, prednášky, workshopy, zapájať žiakov do vzdelávacích aktivít aj mimo školy (návšteva knižníc, divadla, múzeí atď.)
 • chceme našim žiakom veľa dávať a potom aj veľa vyžadovať, aby po absolvovaní našej školy mali žiaci nielen dostatok vedomostí, ale aj schopnosť orientovať sa v nich a aby nadobudli také študijné návyky, ktoré im umožnia ľahko zvládať štúdium na prestížnych univerzitách a aj vo svojom ďalšom profesionálnom živote

Rozvoj čitateľskej gramotnosti

 • Pokračovať v budovaní knižnice ako prostredia na samovzdelávanie sa žiakov. Otvoriť knižnicu pre žiakov a vytvoriť v nej priestor, kde by mohli voľne chodiť popoludní a pracovať na projektoch, domácich úlohách a pod.
 • Chceme vytvárať priestor pre nové čitateľské zážitky v priestoroch knižnice, čitateľských zónach počas i mimo hodín SJL.
 • Čítame knihy, ktoré nás bavia, knihy na pokračovanie nielen na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj na iných hodinách.
 • Putovná triedna knižnica – budovanie čitateľských návykov, komunikačných zručností, priateľstva.
 • Burza kníh – výmena kníh Požičaj mi knihu, ja ju prečítam a vrátim/posuniem ju ďalej; natočenie videa, reportáž, interview.
 • Knihomat – Daruj knihu a poteš niekoho v nemocnici, detskom domove.
 • Knižné potulky školou – čítanie kníh rôznych žánrov na netradičných miestach (školníkova dielňa, jedáleň, knižnica, kaplnka, riaditeľňa, terapeutická miestnosť p. psychologičky a špeciálnej pedagogičky, výtvarný ateliér) netradičnými zamestnancami školy (p. riaditeľka, výchovná poradkyňa, vedúca školskej jedálne, psychologička, výtvarníčka, učiteľky slovenského jazyka).
 • Noc v knižnici – prespávanie v priestoroch knižnice spojené s čítaním, rozborom, porovnávaním kníh rôzneho charakteru. Komparácia toho istého diela v knižnej a filmovej podobe. Súťaž o najviac prečítaných strán (rýchločítanie).
 • súťaž Vytvor vlog/video o svojej knižnici, o obľúbenej knihe kat. 5. – 6. roč. ZŠ; 2. kat. 7. – 9. roč. ZŠ; 1. – 4. roč. gymnázium

Vízie v predmetovej komisie matematika a informatika:

MATEMATIKA

Krátkodobé ciele:

 • zamerať pozornosť na upevňovanie učiva preberaného počas dištančného vzdelávania
 • preukázať vhodnú pomoc zaostávajúcim žiakom
 • zapájať žiakov do školského aj okresného kola matematickej olympiády a pytagoriády, podľa situácie aj formou online
 • v aktuálnom školskom roku naplniť obsah učiva podľa obsahových a vzdelávacích štandardov
 • zapájať sa do rôznych aktuálnych projektov
 • reflektovať ponuky vzdelávacích podujatí aktívnou účasťou
 • kooperovať s pedagógmi rôznych zložiek školy

Dlhodobé ciele:

 • prepájať učivo matematiky s praktickým využitím v reálnom živote
 • venovať väčšiu pozornosť šikovným žiakom – príprava na gymnázium – rozširujúce učivo – zapájanie do súťaží
 • neustále rozvíjať finančnej gramotnosti na hodinách matematiky
 • rozvíjať koncept celoživotného vzdelávania učiteľov matematiky
 • popularizovať predmet matematika a súčasne nezjednodušovať obsahovú náplň predmetu
 • spolupracovať s univerzitami, centrami voľného času pri organizovaní súťaží a vzdelávaní učiteľov i žiakov

INFORMATIKA

Krátkodobé ciele

 • v aktuálnom školskom roku dodržať obsahový a výkonový štandard
 • do vyučovania dopĺňať priebežne nové poznatky a naučiť žiakov používať nové aplikácie a IKT nástroje
 • rozvíjať schopnosť algoritmizovať zadaný problém, rozvíjať programátorské zručnosti, naučiť sa pracovať v prostredí bežných aplikačných programov, naučiť sa efektívne vyhľadávať informácie uložené na sieti a naučiť sa komunikovať cez sieť
 • vedieť rozlíšiť pojmy údaj a informácia
 • vedieť pracovať s rôznymi typmi údajov, s ich zbieraním, uchovávaním, zobrazovaním, spracovaním a prezentovaním
 • dodržiavať autorský zákon pri tvorbe projektov a prezentácií žiakmi
 • uvedomovať si zásady bezpečnosti v online prostredí a dodržiavať ich
 • aktívne zapájať žiakov školy do činnosti KyberTímu
 • šíriť bezpečnostné povedomie medzi žiakmi a okolím prostredníctvom aktívnej práce KyberTímu
 • zapájať žiakov do informatických a online súťaží s cieľom podporiť rozvoj logického myslenia a IKT zručností
 • zapojiť žiakov do aktivity Codeweek

Dlhodobé ciele:

 • transformácia školy na školu digitálnej excelencie (digitálnu školu) v súlade s návrhom Programu digitálnej transformácie vzdelávania na Slovensku
 • spolupráca všetkých zložiek školy na plnení cieľov Akčného plánu transformácie školy
 • rozvoj digitálnych kompetencií u žiakov aj učiteľov
 • zvyšovanie digitálnych zručností žiakov a ich efektívnejšia implementácia pri online výučbe aj v prezenčnej výučbe
 • rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a využívanie digitálnych nástrojov aj vo výučbe neinformatických predmetov
 • rozvoj finančnej gramotnosti na hodinách informatiky
 • rozvoj spôsobu myslenia, umožňujúci efektívnejšie riešenia každodenných problémov
 • rozvoj logického myslenia
 • zapojenie žiakov školy do IT Fitness testu (každoročne, opakovane s cieľom zaznamenať progres v IKT zručnostiach)

Vízie predmetovej komisie cudzích jazykov:

 • uplatňovať také formy a prístupy vo vyučovaní cudzích jazykov, aby to žiakov motivovalo venovať sa im aj mimo školských DÚ (filmy, seriály, vlogy, vyhľadávanie informácií na cudzojazyčných stránkach, využívanie literárnych diel a časopisov vo vyučovaní, sprístupniť žiakom literatúru, ktorá je k dispozícii v škole), zároveň týmto spôsobom napomáhať rozvíjaniu slovnej zásoby a sprostredkovať záujem o kultúru a reálie daného cudzieho jazyka
 • vo zvýšenej miere sa venovať interakcii medzi žiakmi, skupinovej práci a spolupráci v kolektíve
 • na základe skúseností s nedávno uskutočnenou súťažou podnecovať žiakov učiť sa cudzí jazyk tvorbou projektov na témy, ktoré sú pre nich zaujímavé
 • uplatňovať zásady vysokoefektívneho učenia, to znamená učiť aj zručnostiam nevyhnutných pre život, ako sú kritické myslenie a pod.
 • zapojiť čo najviac žiakov do aktivít súvisiacich s projektami Erasmus+ prebiehajúcimi na našej škole
 • v rámci projektu Erasmus+ a interakcie medzi zúčastnenými krajinami povzbudzovať žiakov k uplatňovaniu zdravého životného štýlu a tento prístup začleniť do učebného kurikula (aj) cudzích jazykov
 • zapojiť do vyučovacieho procesu aktivity mimo školského prostredia (návšteva knižnice, divadelného predstavenia či mesta v cudzej krajine atď.)

Vízie predmetovej komisie prírodovedných predmetov:

 • rozvíjať koncept bádateľsky orientovaného vyučovania s dôrazom na progres žiaka
 • zameranie pozornosti na ťažkosti žiakov, ktoré vznikli počas dištančného vzdelávania
 • rozvíjať praktické zručnosti a aktívny vzťah k prírodovedným predmetom, viesť žiakov k samostatnosti a rozvíjaniu tvorivosti
 • podporovať zapájanie žiakov do súťaží, ktoré podporuje MŠVVaŠ SR, prezenčnou alebo online formou
 • analyzovať vyučovacie výsledky žiakov a výsledky súťaží a olympiád na pravidelných zasadnutiach PK a pedagogických radách
 • aplikovať prvky finančnej gramotnosti, medzipredmetových vzťahov a aktívneho využívania IT technológií vo vzdelávaní
 • eliminovať pasívne vnímanie žiakov ako príjemcov vzdelávania, ale podporovať kreatívne myslenie cez rôzne edukačné aktivity
 • zúčastňovať sa na projekte Erasmus+
 • venovať sa talentovaným žiakom, odborne a ľudsky – formovať inteligenciu  pre Slovensko
 • rozvoj čitateľskej gramotnosti, kritického myslenia a digitálnych kompetencií žiakov, ktoré sa dajú uplatniť aj pri výučbe
 • postupné zapájanie prvkov vysoko-efektívneho učenia do vyučovania
 • využívať progresívne metódy práce (skupinové vyučovanie, projektové vyučovanie, brainstorming, tvorivé dielne, integrované tematické vyučovanie, bádateľské aktivity, laboratórne a praktické cvičenia) v priestoroch odborných učební, átria a v prírode v okolí školy
 • skvalitniť prípravu žiakov v oblasti IT a pripravovať ich pre život v informačnej spoločnosti a pre európsky trh práce
 • implementovať environmentálnu výchovu do obsahu jednotlivých učebných predmetov, rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju
 • umožňovať každému žiakovi v rámci výučby nadobúdanie kompetencií vlastnou činnosťou a aktivitami zameranými aj na objavovanie a vytváranie
 • motivovať žiakov k zodpovednosti a záujmu o vlastné vzdelávacie výsledky prostredníctvom ich aktívneho zapojenia do procesu vzdelávania, k sústavnej systematickej práci na hodine aj pri príprave na vyučovanie, podporovať spoluprácu s rodičmi za účelom zlepšenia domácej prípravy žiakov
 • sprostredkovať dostatok príležitostí na osobnostný rozvoj každého žiaka, rozvíjať u žiakov sociálne kompetencie s dôrazom na kultivovanú komunikáciu a spoluprácu
 • viesť žiakov k rešpektovaniu práv iných ľudí, predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, extrémizmu a rasizmu
 • pracovať so žiakmi na rozvoji životných zručností a celoživotných pravidiel, uplatňovať prvky pozitívneho hodnotenia, aktívne využívať sebahodnotenie žiakov
 • zúčastňovať sa odborných seminárov a školení podľa plánu kontinuálneho vzdelávania a informácie z nich využívať v pedagogickej praxi a vzájomne si vymieňať získané informácie a metodické materiály

Vízie predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov:

 • Vytvárať priestor k otvorenej komunikácii a aktívnemu počúvaniu medzi učiteľom a žiakom, umožniť každému žiakovi uplatniť svoje právo vyjadriť sa a byť vypočutý. Rozvíjať dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp fungovania demokracie.
 • Zahrnúť do výučby viac filozofie a nastolenie filozofických problémov.
 • Prehlbovať a ozrejmovať kritické myslenie u žiakov ako nevyhnutnú prierezovú tému, významne práve  aj v digitálnom prostredí vzdelávania sa; vedieť sa orientovať v množstve informácií; používať nástroje a zdroje na overené informácie.
 • Podporovať uvedomovanie si jedinečnosti každého žiaka prostredníctvom odhaľovania a potvrdzovania vlastných zručností, s dôrazom na uvedomenie si fungovania mäkkých zručností (tzv.soft skills), napr. pri projektovom spracovaní tém, spolupráci a pod.
 • Uplatňovať reflexiu ako nevyhnutný nástroj na ukotvenie a upevňovanie získavaných poznatkov a zručností pri realizovaných aktivitách aj prostredníctvom metodických hier.
 • Významne venovať pozornosť prierezovým témam ľudských práv; dobrovoľníctva a emocionálnej inteligencie EQ. Upevňovať aj v týchto témach medzipredmetové vzťahy v spolupráci s triednymi učiteľmi.
 • Pokračovať v zážitkovom vzdelávaní v oblasti finančnej gramotnosti a podnikania v rámci realizácie študentskej firmy v spolupráci so spoločnosťou JA Slovensko.
 • Flexibilne reagovať na externé ponuky rôznych foriem vzdelávania aj v online priestore (webináre, workshopy..) a umožniť žiakom prístup k širšiemu rozhľadu v rôznych témach. Organizovať exkurzie a zážitkové učenie podľa možností a spoločenských podmienok.
 • Zamerať pozornosť na dôležité historické udalosti v dejinách a ich aktualizáciu aj v súčasnosti, poukázať na dôležitosť dejín pre prítomnosť. Poučiť sa z chýb minulosti.
 • Venovať viac pozornosti slovenským dejinám v medzivojnovom a vojnovom období.
 • Rozvíjať vlastné a národné povedomie a pripraviť žiakov na praktický život a prácu v spoločnosti.
 • Zvýšiť integráciu predmetov prostredníctvom jednotiacich tém s dôrazom na komunikačnú a prezentačnú funkciu jazyka.
 • Zorganizovať besedy s pamätníkmi alebo historikmi.
 • Vizualizácia historických tém pomocou dokumentov, filmov podložených na faktoch a historických prameňoch.
 • Zameranie pozornosti na prepojenie obsahu vyučovania KNB s praktizovaním postojov viery u žiakov.
 • Každý mesiac v liturgickom roku pripraviť krátke duchovné podnety smerujúce k prehlbovaniu postojov viery u žiakov.

Vízie inkluzívneho tímu:

 • podporné opatrenia pre žiakov MŠ, ZŠ, GYM
 • vzdelávanie detí a žiakov zo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • prevencia rizikového správania
 • podpora wellbeingu detí, žiakov a učiteľov
 • školská zrelosť v predprimárnom vzdelávaní
 • podpora duševného zdravia u žiakov a zamestnancov školy

Vízie výchovných predmetov:

 • zrealizovať školské kolo výtvarnej súťaže
 • rozvíjať medzipredmetové vzťahy a vzťahy so Základnou umeleckou školou sv. Košických mučeníkov
 • zapájať sa do aktivít spojených s vyhláseným Rokom sv. Jozefa
 • navštevovať kultúrne podujatia, organizovať exkurzie a pozývať osobnosti na pôdu našej školy
 • zlepšovať manuálne a technické zručnosti žiakov
 • realizovať a zapájať sa do športových akcií

 

Dlhodobé ciele Spojenej školy sv. Košických mučeníkov: 

 1. Vytváranie vlastného obrazu Spojenej školy a tvorba vlastnej identity

a) školu stavať na kresťanských hodnotách (zodpovedný duchovný správca školy, vedenie školy, pedagogický tím)

b) tvoriť model jedinečnej integrovanej školy so silnými zložkami, ponúkajúcej kvalitné vzdelanie (zodpovedné vedenie školy)

c) kreovať systém funkčného prepojenie jednotlivých zložiek (zodpovedné vedenie školy)

d) pomocou interných smerníc vytvoriť systém konkrétnych opatrení na podporu rodiny (zodpovedné vedenie školy, školský psychológ)

2. Tvorba podnetného, tvorivého a účelného prostredia

a) vytvárať podmienky na stále napredovanie a zlepšovanie činnosti základnej školy (zodpovedné vedenie školy)

b) podpora inkluzívneho tímu a inkluzívneho vzdelávania (zodpovedná školská špeciálna pedagogička):

c) v rámci výchovno – vzdelávacieho procesu (zodpovední pedagógovia ZŠ)

 • zapájať všetkých žiakov do aktivít školy
 • podporovať tvorbu a realizáciu projektov
 • vytvárať podmienky na dopĺňanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov účasťou na kontinuálnom vzdelávaní
 • vytvárať priaznivé podmienky pre tvorivú prácu pedagogických zamestnancov
 • udržať personálnu stabilitu pedagogického kolektívu
 • trvale zabezpečovať dobrú a pokojnú atmosféru ako jeden z dôležitých predpokladov dosahovania úspechov školy vo všetkých oblastiach

d) prezentácia hodnôt:

 • dosiahnuť, aby žiaci nemysleli len na seba, ale aj na iných, aby vedeli a zakúsili, že tu nie sú len sami, ale sú súčasťou širšieho spoločenstva, tak školského, cirkevného ako aj občianskeho
 • pracovať na sociálnych projektoch, zvýšiť iniciatívu žiakov a samostatnosť pri týchto projektoch, ktorá by mala byť priamo úmerná výške ročníka
 • vytvoriť projekt spolupráce vyšších a nižších ročníkov, napr. formou doučovania mladších žiakov staršími, výpomoc študentov gymnázia škôlke
 • vytvoriť priestor pre dobrovoľníctvo v škole tak žiakov, ako aj rodičov

e) rekonštrukcia budovy školy, úprava vnútorných priestorov (zodpovedné vedenie školy)

 • vzhľadom na stále sa zväčšujúci záujem hľadať možnosti na rozširovanie a vytváranie kmeňových tried (prispôsobením odborných učební alebo vytvorením nových tried z chodbových priestorov)
 • vyhľadávať projekty zamerané na rekonštrukciu sociálnych zariadení
 • hľadať finančné zdroje na opravu exteriéru /výmena okien, oprava fasády školy/
 • pokračovať v oplocovaní areálu školy
 • vyhľadávať projekty zamerané na revitalizáciu školskej jedálne a jej následné využitie ako komunitné centrum, vhodné na stravovanie a realizovanie kultúrnych a duchovných aktivít celej školy

 3.Vytváranie inkluzívneho prostredia (zodpovedné vedenie školy)

 • podporovať individuálny prístup ku každému dieťaťu /pracovať s talentovanými i s neúspešnými deťmi a s deťmi so špeciálnymi potrebami/
 • zabezpečiť asistenta učiteľa do každej triedy, každému triednemu učiteľovi
 • podporovať aktivity, ktorých cieľom je upevňovanie medziľudských vzťahov
 • vytvárať pocit príslušnosti žiakov, učiteľov a rodičov ku komunitnému spoločenstvu
 • formovať učiteľa ako vzor, kouča, sprievodcu vzdelávaním
 • trvale zabezpečovať dobrú a pokojnú atmosféru ako jeden z dôležitých predpokladov dosahovania úspechov školy vo všetkých oblastiach

4. Zmena fyzického prostredia školy (zodpovedné vedenie školy)

 • postupne dovybaviť hracími prvkami existujúce vlastné školské ihriská
 • hľadať finančné zdroje na úpravu vonkajších terás pre potreby MŠ a ŠKD
 • revitalizovať školské átrium – záhradné úpravy, oudoorová učebňa
 • vyhľadávať projekty zamerané na zmenu fyzického prostredia školy, tvorba tematických kútikov (čítací, relaxačný, IKT a iné)
 • vytvárať finančné rezervy určené na rekonštrukciu sociálnych zariadení
 • zmenou fyzického prostredia a zmenou foriem a metód vzdelávania prejsť od tradičnej školy na kvalitnú inkluzívnu katolícku školu

5. Rozvoj spolupráce s rodičmi a s farnosťou  

 • organizovať spoločné akcie, výlety, podujatia, besiedy  (zodpovedný duchovný správca školy, vedenie školy, pedagogický tím)
 • organizovať spoločné duchovné obnovy (zodpovedný duchovný správca školy)
 • akceptovať pripomienky a návrhy rodičov smerujúce k zlepšovaniu výchovno- vzdelávacieho procesu (zodpovedné vedenie školy)
 • vytvárať priestor na komunikáciu s rodičmi (zodpovedné vedenie školy, pedagógovia)
 • zapájať rodičov do aktivít školy (zodpovedné vedenie školy, pedagógovia)
 • umožniť rodičom využívať telocvičňu na cvičenie v čase mimo vyučovania (zodpovedné vedenie školy)
 • podporovať aktivity, ktorých cieľom je upevňovanie medziľudských vzťahov (zodpovedné vedenie školy)
 • vytvárať pocit príslušnosti žiakov, učiteľov a rodičov ku komunitnému spoločenstvu (zodpovedný duchovný správca školy, vedenie školy, pedagogický tím)
 • vytvárať podmienky na realizáciu aktivít, ktoré priaznivo ovplyvňujú duševnú a fyzickú pohodu všetkých zamestnancov školy (zodpovedný duchovný správca školy, vedenie školy, pedagogický tím)