Súhrnná správa z verejného obstarávania 2021

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek s cenami vyššími ako 5000 eur bez DPH  v zmysle § 117zákona číslo 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

 

Poradové

číslo

Predmet zákazky

Hodnota zákazky

Identifikácia úspešného

uchádzača

1. Sanácia statických porúch telocvične. 148 911,24 €       UNI 3, s.r.o., Vranovská 8, Prešov

IČO: 45 540 390

Anton Palko, konateľ