Školská inklúzia

Názov projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii II. , ktorý nadväzuje na ukončený projekt  Pomôž mi a ja Ti ukážem svoju jedinečnosť

Názov projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii II.
Doba realizácie projektu: 1/2021 – trvá

V období od  1/2021 inkluzívny tím, zložený zo špeciálneho pedagóga, školského psychológa a troch asistentov učiteľa, pokračuje vo svojej činnosti. Jeho prínos pociťujeme v oblasti kontaktu so žiakmi so ŠVVP a učiteľmi. Členovia tímu pracujú jednotlivo aj skupinovo s týmito deťmi, ktoré pri vhodnom vedení a prístupe dokážu plniť požiadavky, ktoré na ne kladie výchovno-vzdelávací proces.

Členovia tímu:

  • sa spolupodieľajú na vytváraní pozitívneho, motivujúceho a dostatočne bezpečného prostredia pre vzdelávanie, v ktorom žiaci opakovane zažívajú úspech, čím sa znižuje negatívny dopad ŠVPU na ich vzdelávania a prežívanie.
  • pomáhajú lepšie porozumieť špecifickým vzdelávacím potrebám detí s ŠVVP.
  • spolupracujú s CPPPaP a inými odborníkmi.
  • koordinujú program vzdelávania detí so ŠVVP.
  • venujú sa reedukácii, precvičovaniu, posilňovaniu učiva aj popludní.
  • zvlášť sa venujú žiakom prvého ročníka, u ktorých boli v spolupráci s triednymi učiteľkami detekované ťažkosti.
  • venujú maximálnu pozornosť duševnému zdraviu učiteľov i žiakov.
  • pracujú na vzťahoch manažmentu školy s podriadenými, na skvalitňovaní vzťahov učiteľov s rodičmi, na ich vzájomnej otvorenej komunikácii, akceptácii.

Jednotlivé pozície inkluzívneho tímu sa nám podarilo obsadiť kvalitnými a odborne zdatnými pracovníkmi, čo prinieslo vynikajúce výsledky vo všetkých oblastiach fungovania našej školy.

Máme za to, že tradičné školstvo len v malej miere nazerá na inklúziu ako na nevyhnutný prvok, ktorý musí v svojom chode pojať a pevne ukotviť. Je preto prirodzené, že na zavedenie koncepcie inkluzívnej výchovy a vzdelávania je potrebné vytvoriť primerané organizačné podmienky. Naša škola, ktorá v sebe združuje materskú školu, základnú školu a gymnázium,  sa rozhodla ísť cestou inkluzívnej výchovy, cielene plánovať a postupne realizovať organizačné a procesuálne kroky zavádzania princípov inklúzie v škole. Sme presvedčení, že sme vykročili na cestu zmeny, vnímajúc jej nevyhnutnosť v dnešnom meniacom sa svete.

Názov projektu: Pomôž mi a ja Ti ukážem svoju jedinečnosť
Doba realizácie projektu: 2/2018 – 1/2021
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý bude realizovaný prostredníctvom dvoch aktivít:
Aktivita 1. Zabezpečenie rovnosti príležitostí a vyrovnávanie znevýhodnenia žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese.
Aktivita 2. Vytváranie vhodných podmienok pre zvyšovanie kvality diagnostikovania a rediagnostikovania detí a žiakov s cieľom predchádzať školskej neúspešnosti detí a žiakov.
Cieľovou skupinou sú žiaci základnej školy Spojená škola sv. Košických mučeníkov so ŠVVP.
Zadefinovanými merateľnými ukazovateľmi budú dosiahnuté ciele navrhovaného projektu.
Teoretické východiská, analýza skutkového stavu
Žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami neustále pribúda. Zo školskej legislatívy a z medzinárodných dohôd vyplýva škole povinnosť, zabezpečiť týmto žiakom efektívne vzdelávanie, výchovu  a starostlivosť.
Snaha o integráciu detí so ŠVVP je v súčasnosti európskym trendom. Školská integrácia je náročný proces, ktorý musí byť realizovaný veľmi citlivo. Ukrýva v sebe množstvo problémov. Každé dieťa so ŠVVP,  má právo navštevovať bežnú školu a vzdelávať sa jemu vhodným spôsobom. Škola by mala vytvoriť  prostredie, v ktorom sa budú môcť i takíto žiaci vzdelávať, rozvíjať.  Žiaci so ŠVVP bývajú často sociálne vyraďovaní z kolektívov, označovaní „nálepkou“ , že sú postihnutí.
Hlavným cieľom a zmyslom integrovaného- inkluzívneho vzdelávania je harmonický rozvoj osobnosti, rozvíjanie individuality a pozitívneho sebahodnotenia  a rozhodovacích procesov žiaka. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sa vzťahujú k osobe, ktorej má byť poskytnutá podpora a prostredie, ktoré túto podporu poskytuje.
Pozitívom integrovaného vzdelávania je skutočnosť, že integrované deti sú vychovávané a vzdelávané spolu s intaktnými deťmi a tak sa plynulo začleňujú do spoločnosti. Žiaci so ŠVVP preberajú od zdravých detí správne formy správania a tým sa formujú ich postoje, emocionálne prežívanie, sociálne zručnosti. Intaktní žiaci sa učia lepšie porozumieť špeciálnym potrebám svojich spolužiakov, rozvíja sa u nich empatia. Stálou možnosťou sociálneho kontaktu sa dozvedajú deti a mladiství so špecifickými problémami a bez nich o rozdieloch medzi ľuďmi. Učia sa zachádzať s týmito rozdielmi, dokonca ich produktívne využívať.
Pedagógovia nie sú celkom pripravení na inkluzívne vzdelávanie, čo môže spôsobovať stres. Výkonom práv integrovaných detí nesmú byť ohrozené  práva intaktných žiakov ani učiteľov.
Základná škola sv. Košických mučeníkov  má v súčasnosti 12 tried a 250 žiakov. V týchto 12-tich triedach je integrovaných 16 žiakov so ŠVVP. Z týchto 16-tich žiakov je 5 žiakov, ktorí z dôvodu vážneho zdravotného znevýhodnenia potrebujú asistenta učiteľa na 100% úväzok. Ide o žiakov so zrakovým a sluchovým postihnutím, žiaka s autizmom a o žiakov s kumulovanými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Existujúci počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a členov inkluzívneho tímu je momentálne 0. Vzhľadom k súčasnému počtu žiakov so ŠVVP, ale aj so zohľadnením nárastu týchto žiakov v blízkej budúcnosti, vzniká potreba obsadenia troch pracovných pozícii asistenta učiteľa, jednej pracovnej pozície školského špeciálneho pedagóga a jednej pracovnej pozície školského psychológa na polovičný úväzok.
Úloha školy v procese integrácie
Špecifické poruchy učenia sa vyskytujú u pomerne značného percenta žiakov. Pre žiakov je charakteristické, že podávané školské výkony nezodpovedajú ich rozumovej úrovni. Najčastejšie sa vyskytujúce špecifické poruchy učenia sú ťažkosti s čítaním (dyslexia), písaním (dysgrafia) a pravopisom (dysortografia), menej časté s počítaním (dyskalkulia). Sprevádzané bývajú hyperaktivitou, nesústredenosťou, impulzívnym jednaním, zlou pohybovou koordináciou a ďalšími príznakmi v oblasti psychomotorickej i mentálnej.
Takmer každá škola má integrovaných žiakov so ŠVVP (špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami).
Integrovaný žiak je dieťa so ŠVVP, ktoré prešlo komplexnou diagnostikou. Na základe tejto diagnostiky rodičia žiadajú o individuálnu integráciu svojho dieťaťa v bežnej triede. Škola, na základe diagnostiky vypracuje individuálny vzdelávací plán, potrebuje zabezpečiť materiálne, priestorové a personálne podmienky.
Hlavným cieľom projektu je Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý bude realizovaný prostredníctvom dvoch aktivít:
Aktivita 1. Zabezpečenie rovnosti príležitostí a vyrovnávanie znevýhodnenia žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese.
Aktivita 2. Vytváranie vhodných podmienok pre zvyšovanie kvality diagnostikovania a rediagnostikovania detí a žiakov s cieľom predchádzať školskej neúspešnosti detí a žiakov.
Aktivita 1. Zabezpečenie rovnosti príležitostí a vyrovnávanie znevýhodnenia žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese.
Cieľom je zriadenie troch pracovných pozícií asistenta učiteľa ako nástroj podpory inklúzie v základných školách. Podpora integrovania žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami do hlavného vzdelávacieho prúdu.
Výstupom danej aktivity je skutočnosť, že integrované deti sú vychovávané a vzdelávané spolu s intaktnými deťmi a tak sa plynulo začleňujú do spoločnosti.
Žiadateľ bude využívať vlastné personálne, materiálne, priestorové a technické možnosti.
V súvislosti s predmetnou aktivitou nie je plánované žiadne verejné obstarávanie.