Čitateľská a predčitateľská gramotnosť

Knihomoľovanie predstavuje krúžok, ktorý v škole realizujeme už niekoľko rokov. Navštevujú ho žiaci, ktorí čítajú radi, ale postupne sa prihlásili aj takí, ktorým čítanie robí problémy – rozvíjajú tak svoje čitateľské zručnosti, učia sa systematickejšie pracovať s textom.

Zameriavame sa na hlasné/tiché čítanie, čítanie knihy na pokračovanie, dokonca aj na dramatizáciu príbehov. Témy sú rôznorodé – známi/neznámi, starí/noví autori; Vyberám si… poéziu/beletriu/vecnú literatúru; Vianoce v knihách; Ježiško mi priniesol… Knihu!; Moji obľúbení autori; Prines, čo rád čítaš. Žiaci majú možnosť zdokonaľovať svoje čitateľské, komunikačné zručnosti, argumentovať, porovnávať, vybrať žáner, ku ktorému inklinujú, môžu verbalizovať prečítané a vedia pomenovať a uplatniť pojmy z teórie literatúry. Krúžok uskutočňujeme v priestoroch školskej knižnice (pobočka Knižnice pre mládež mesta Košice), s ktorou úzko spolupracujeme (súťaž Kráľ čitateľov, Číta celá rodina, Medzinárodný deň materinského jazyka, Vianočná knižka sa otvára, besedy so známymi spisovateľmi).

Počas pandémie, keď sa výučba realizovala v online priestore, sme sa spoločne spájali cez platformu TEAMS. Prispôsobili sme tomu aj témy: porovnanie/preferovanie knižnice a kníhkupectva, Čo mi čítanie prináša, Časti knihy, Vianoce/zima v knihách, Komparácia knihy a filmu.

knihomoľovanie

Spracovala: Mgr. Martina Molnárová (vedúca krúžku Knihomoľovanie)