Čitateľská a predčitateľská gramotnosť

Knihomoľovanie predstavuje krúžok, ktorý v škole realizujeme niekoľko rokov. Navštevujú ho žiaci, ktorí čítajú radi, ale postupne sa prihlásili aj takí, ktorým čítanie robí problémy – rozvíjajú tak svoje čitateľské zručnosti, učia sa systematickejšie pracovať s textom.

Zameriavame sa na hlasné/tiché čítanie, čítanie knihy na pokračovanie, dokonca aj na dramatizáciu príbehov. Témy sú rôznorodé – známi/neznámi, starí/noví autori; Vyberám si… poéziu/beletriu/vecnú literatúru; Vianoce v knihách; Ježiško mi priniesol… Knihu!; Moji obľúbení autori; Prines, čo rád čítaš. Žiaci majú možnosť zdokonaľovať svoje čitateľské, komunikačné zručnosti, argumentovať, porovnávať, vybrať žáner, ku ktorému inklinujú, môžu verbalizovať prečítané a vedia pomenovať a uplatniť pojmy z teórie literatúry. Krúžok uskutočňujeme v priestoroch školskej knižnice (pobočka Knižnice pre mládež mesta Košice), s ktorou úzko spolupracujeme (súťaž Kráľ čitateľov, Číta celá rodina, Medzinárodný deň materinského jazyka, Vianočná knižka sa otvára, besedy so známymi spisovateľmi).

Momentálna epidemiologická situácia na Slovensku neumožňuje osobné stretnutia, my nezaháľame – krúžok realizujeme online prostredníctvom MS Teams. Tomu sme museli prispôsobiť aj jeho náplň – zameriavame sa na témy: porovnanie/preferovanie knižnice a kníhkupectva, Čo mi čítanie prináša, Časti knihy, Vianoce/zima v knihách, Komparácia knihy a filmu. Deti sa na krúžok veľmi tešia a do aktivít sa rady zapájajú.

knihomoľovanie

Spracovala: Mgr. Martina Molnárová (vedúca krúžku Knihomoľovanie)