Usmernenia pre našu školu v súvislosti s vírusom COVID-19

Vážení zamestnanci, rodičia a milí žiaci!

V súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 je úlohou školy zamedziť možnému šíreniu vírusu a preto prijala Spojená škola sv. Košických mučeníkov nasledujúce preventívne opatrenia:
  • V prípade, že sa žiak našej školy vrátil v predošlom období z oblasti, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, žiadame v zmysle usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (usmernenie dostupné na odkaze: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/) a Ministerstva zdravotníctva SR domácu karanténu najmenej 7 dní (teda aspoň do 16.03.2020). Počas tohto obdobia je treba sledovať zdravotný stav žiaka. Medzi príznaky virózy patrí napríklad: teplota nad 38°C, kašel, nádcha, bolesť svalov, sťažené dýchanie. Ošetrujúci lekár Vášho dieťaťa Vám odporučí ďalší postup.
  •  Dni, počas ktorých bude žiak v karanténe budú ospravedlnené, stačí informácia od rodiča triednemu učiteľovi a hodiny sa nebudú počítať do vymeškaných hodín. Učivo bude žiakovi prezentované elektronickým spôsobom.
  • Škola zabezpečí dezinfekčné mydlá na toalety a do tried. Prosíme Vás, upozornite svoje dieťa na dôsledné umývanie rúk po toalete a pred jedlom.
  • Škola používa jednorázové utierky na toaletách a v triedach.
  • Škola ruší organizovanie akýchkoľvek hromadných podujatí (exkurzií, besied) do 31.03.2020.
  • Na bohoslužbách platí odporúčanie predsedu Konferencie biskupov Slovenska (dostupné: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200306030).
V prípade, že Vaše dieťa prejavuje príznaky chrípky alebo iného ochorenia a neboli ste v zahraničí, prosíme Vás, aby ste nechali žiaka doma až do úplného vyliečenia.
Viac informácií nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva:
Každý deň zasadá v škole gremiálna rada, ktorá situáciu analyzuje a vyhodnotí, o čom Vás budeme informovať cez oficiálnu webovú stránku. Telefonické kontakty uvedené v záhlaví webovej stránky sú aktuálne.
Vážení rodičia,
vďaka nášmu spoločnému úsiliu a zodpovednému prístupu zamedzíme možnému šíreniu vírusu.