EnviroStopy

CIEĽ PROJEKTU 

Našou snahou je viesť žiakov, študentov, zamestnancov školy k tomu, aby pochopili, že každý je zodpovedný za kvalitu životného prostredia poukázaním na možnosti využívania druhotných surovín a recyklácie odpadov. Budúcnosť našej planéty nám nie je ľahostajná.

ZBERY 

  • PAPIER musí byť pevne previazaný alebo v kartónovej krabici (ideálne prelepený papierovou lepiacou páskou) 

Zber papiera sa realizuje 1x v školskom roku, zvyčajne v mesiaci apríl. Presný termín a pokyny k noseniu papiera budú vždy, pred zberom, zverejnené na webstránke školy a tiež cez Edupage. Papierový odpad z jednotlivých tried a administratívnych oddelení sa počas školského roka triedi a odovzdáva do zberných tašiek, ktoré sú rozmiestnené na viacerých miestach v škole.

Odporúčame, aby ste kancelársky papier, ktorý je vhodný na opätovné použitie (druhá strana je čistá) používali na mimoškolskú činnosť, na hodinách výtvarnej a technickej výchovy, v poobedňajších činnostiach školských klubov. Je absolútne nevhodné používať opätovne takýto papier na kopírovanie či tlač. Častokrát dochádza k záseku takéhoto papiera, čo spôsobuje zvýšenú poruchovosť zariadení a zvyšuje finančné náklady na opravy. Ďakujeme, že to rešpektujete.  

Knihy, časopisy, iný (už nevyužiteľný) kancelársky či skartovaný papier sa uskladňuje v priestore chodbičky pred vstupom do telocviční. Prosíme, aby ste tam svojvoľne nenosili žiaden papier. Konzultujte s p. upratovačkou alebo so sekretariátom. Kartónové krabice je potrebné triediť osobitne. Kartón, ktorý nenájde využitie v ZUŠ (konzultujte s p. u. Jaroslavom Forgáčom) či pri rôznych projektoch na škole, je potrebné rozobrať na diely, príp. aj rozrezať na menšie časti – zviazať a umiestniť do chodby pri telocvični. 

  • olovené a ostatné druhy batérii odovzdávame do zberných nádob, ktoré sú umiestnené vo vestibule školy 

VYHODNOTENIE ZBEROV 

Zber papiera prebieha v mesiaci apríl a je sprievodnou aktivitou ku Dňu Zeme. Zberom papiera sa zapájame do súťaže organizovanej každoročne spoločnosťou KOSIT a.s

SÚŤAŽE, KRÚŽKY a INÉ AKCIE NA ŠKOLE 

  • v jesennom a jarnom období sa konajú aktivity zamerané na skrášľovanie prostredia školy s využitím prírodných komponentov, s cieľom bolo poukázať na možnosti využitia prírodných materiálov a ich uprednostňovanie z dôvodov ekologickej likvidácie a nezaťažovania životného prostredia. 
  • Deň Zeme s cieľom priblížiť deťom environmentálnu výchovu ako výchovu živú, aby pri nej prežívali radosť, zábavu a napínavosť. 
  • zapájanie sa do rôznych súťaží s enviromentálnou tématikou a olympiády z geografie. 
  • žiaci sa vybraným environmentálnym témam môžu venovať v rámci krúžkovej činnosti, na našej škole sa daným témam venujú tieto krúžky: Zberové aktivity, Chovateľsko-pestovateľský, Turistický. 
  • taktiež účasťou na športových súťažiach, kde sú žiaci vedení k starostlivosti a zodpovednosti za svoje zdravie, čo vedie k ozdravnému procesu celej spoločnosti a to má za následok aj pozitívny prístup k prostrediu, v ktorom človek žije, vykonáva a realizuje všetky svoje životné potreby. 

Študenti nášho gymnázia sa v šk. roku 2023/2024 zapojili do zaujímavého projektu, ktorý niesol názov Papierové stopy – znižujeme, recyklujeme, vzdelávame.  Do  vedeckého výskumu projektu boli zahrnutí aj žiaci 2.stupňa. V rámci projektu sa na našej škole uskutočnila aj prednáška p. lektorky z Centra pre environmentálnu výchovu spoločnosti KOSIT a.s., ktorej sa zúčastnili žiaci 7. A, 8.A a 8.B. Pre žiakov z ostatných ročníkov sa pripravuje prednáška začiatkom budúceho školského roka.

Najbližšie sa chystáme zapojiť do Ekoolympiády. Bližšie info nájdete tu: https://ekoolympiada.sk/

 

Recyklácia. Tradičná aj netradičná. Zaujímavé články o tom, ako sa dá nakladať s “odpadom” a že nie všetko musí byť hneď odpad.

Články o odpade a jeho dopade 🙂  ENVI – PAK podcasty (do 45 minút) 

Články o odpade a jeho dopade 🙂  Čo sa v tejto oblasti deje v našich Košiciach a okolí, i všeobecne na Slovensku:

Zaujímavé FB profilovky:
Zaujímavé enviro – aktivitky

Zaujímavé články a odkazy na weby: