Charakter a základné informácie

Základná škola sv. Košických mučeníkov je od roku 2004 súčasťou Spojenej školy. Jej súčasťou je aj centrum voľného času, školský klub detí a školská jedáleň. Priateľské prostredie, individuálny prístup, profesionalita, odborná úroveň,  to je to, čo nás vystihuje. Spojená škola má excentrickú polohu na Sídlisku KVP v Košiciach. Školu navštevujú žiaci z mesta Košice a ďalších miest a vidieckych sídiel Košického a Prešovského samosprávneho kraja.  Dosahujeme vynikajúce výsledky v testovaní, v súťažiach na celoslovenskom i medzinárodnom poli. Žiaci sa zúčastňujú súťaží organizovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Uplatňujeme individuálny prístup a podporujeme kreatívne myslenie. Podľa inštitútu INEKO sa Základná škola sv. Košických mučeníkov radí na popredné miesta v regióne východného Slovenska. Škola je zapojená do viacerých projektov zameraných na modernizáciu vzdelávacieho procesu. Momentálne prebieha projekt “Pomáhajúce profesie v edukácii II.”, zameraný na pomoc žiakom žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Škola sa zapája aj do rôznych charitatívnych a sociálnych aktivít.  V rámci Školského vzdelávacieho programu sa snažíme implementovať do vyučovania nové voliteľné predmety zamerané na rozvoj komunikačných zručností v slovenskom i cudzom jazyku.

Spolupracujeme s rôznymi inštitúciami, predovšetkým s farnosťou Božieho milosrdenstva, S Centrami prevencie a poradenstva, Knižnicou pre deti a mládež mesta Košice, s Červeným krížom, s futbalovou Crow arenou, Štátnym divadlom Košice a pod.