Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje  prevádzkovateľ: Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, 040 23 Košice, IČO: 03556148, tel. 055/787 34 21 (ďalej v tomto bode len ako „prevádzkovateľ“), žiakom a ich zákonným zástupcom (ďalej v tomto bode len ako„dotknutá osoba“) nasledujúce informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov dotknutej osoby:

  • Dotknutá osoba berie na vedomie, že počas aktivít organizovaných školou budú zhotovované fotografie, filmy alebo audio a audiovizuálne záznamy, printové publikácie školy, fotografie vyhotovované v pobočke školskej knižnice a to bez peňažnej náhrady dotknutej osobe.
  • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby, ktorých zdrojom sú  fotografie, filmy alebo audio a audiovizuálne záznamy, printové publikácie školy s dotknutou osobou  – všeobecné osobné údaje (ďalej v tomto bode len ako „osobné údaje“) za účelom zdokumentovania aktivít školy na webovej stránke určenej prevádzkovateľom, na sociálnych sieťach, v tlačových správach a u spoluorganizátorov.
  • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na právnom základe: 1. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.
  • Osobné údaje uchováva prevádzkovateľ po dobu kedy je žiak žiakom školy do vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s agendou školy, prípadne do doby kým pominie oprávnený záujem prevádzkovateľa na ich spracúvaní.
  • Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.
  • Dotknutá osoba má právo 1. požadovať prístup k osobným údajom, 2. žiadať opravu osobných údajov, 3. žiadať o výmaz osobných údajov, 4. požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov 5. žiadať prenos osobných údajov 6. namietať proti spracúvaniu osobných údajov 7. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk