Erasmus+

Spojená škola sv. Košických mučeníkov je prijímateľom grantu programu Erasmus+. Spojená škola získala v roku 2017 už v poradí druhý schválený grant vo výške viac ako 31 000 eur na mobility pedagogických zamestnancov. Išlo o druhý najvyšší grant v rámci Slovenskej republiky pri kľúčovej akcii KA1. V roku 2015 bola Spojená škola sv. Košických mučeníkov rovnako úspešná v rámci výberovej procedúry a získala grant vo výške viac ako 37 000 eur na mobility zamestnancov. Pedagógovia absolvovali 19 mobilít zameraných na štrukturované kurzy v zahraničí s cieľom získať skúsenosť dobrej praxe a následne niektoré užitočné časti implementovať vo vyučovaní na našom gymnáziu. Učitelia navštívili Portugalsko, Fínsko, Španielsko, Veľkú Britániu, Taliansko, Českú republiku, Maltu.

Predchodcom projektu Erasmus+ bol projekt Comenius, na ktorom sme participovali v rokoch 2010 – 2012. Naši študenti vtedy navštívili a podieľali sa na vyučovaní v Taliansku, Nemecku, Dánsku a vo Francúzsku.


Informácie o aktuálnom projekte/Information about current project

Číslo zmluvy: 2017-1-SK01-KA101-035269

Kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Typ akcie KA101 – Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania

Názov projektu: Európsky princíp vzdelávania, empatie, tolerancie a osobnostného rastu v školskom prostredí

Trvanie projektu: 24 mesiacov, od 01.06.2017 do 31.05.2019

PIC Spojenej školy sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice: 946956875


V tejto sekcii sú zverejnené správy účastníkov štrukturovaných kurzov chronologicky ako nasledovali po sebe.

Názov kurzu: Student-centred Classroom: teachers as promoters of active learning

Lokalita: Florencia, Toskánsko, Taliansko

Účastník kurzu: Mgr. Zdenka Krajňáková

Účastníci kurzu vo Florencii. zdroj: archív autorky

V dňoch od 05.03.2018 do 09.03.2018 som absolvovala v rámci programu EÚ – ERASMUS+ štrukturovaný kurz na pedagogickej akadémii Europass vo Florencii v Taliansku. Tento kurz bol vytvorený pre učiteľov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o efektívnej správe a účinnom manažovaní vyučovania  s podporou spolupráce a zapojenia žiakov do učenia a s využitím najmodernejších techník. Spolu s ďalšími učiteľmi z krajín EÚ (Belgicko, Holandsko, Španielsko) sme sa venovali niekoľkým témam:

  • technologické nástroje pre učebne zamerané na študentov:
  • kahoot – socrative – quizziz – quizlet – algodoo – wizer.me a mnoho ďalších
  • učenie na základe úlohy
  • kľúčové kompetencie a prierezové zručnosti
  • úloha založená na učení
  • hodnotenie projektov a komplexnej práce
  • rubriky – nástroj hodnotenia
  • „the flipped classroom“
  • riadenie týmu práce efektívne -metóda Jigsaw

Pracovné nasadenie na kurze vo Florencii. zdroj: archív autorky

Cieľom tejto pracovnej cesty bola možnosť zaoberať sa problematikou ako zvýšiť kvalitu výučby a učenia v školách v celej Európe, ako aj rozvíjať svoje odborné schopnosti a spolupracovať s partnermi v Európe. „Aktivity tohto kurzu umožnili výmenu osvedčených postupov a testovanie inovatívnych prístupov, ktoré riešia spoločné problémy. Tento kurz hodnotím ako podnetnú príležitosť na podporu osobného profesijného rastu“, dodáva Zdenka Krajňáková.

Katedrála Santa Maria del Fiore, zdroj: archív autorky

Účastníci mali možnosť spoznávať geografické fenomény Toskánska a degustovať produkty toskánskej vínnej révy.

Gastronomické produkty Toskánska. zdroj: archív autorky


Názov kurzu: The Flipped classroom

Lokalita: Florencia, Toskánsko, Taliansko

Účastník kurzu: Mgr. Lucia Hromadová

Kurz prebiehal od 05.03. do 09.03.2018 dopoludnia i popoludní.

Oblúkový most Ponte Vecchio na rieke Arno, Florencia. zdroj: archív autorky

Prvé tri dni boli zamerané na oboznámenie sa s modelom vyučovania „The Flipped Classroom“ a prebrali sme jeho klady a zápory. Zamerali sme sa na na konkrétne príklady vyučovania a ich popis. Naučili sme sa efektíve si rozdeliť vyučovací čas a navrhli si vlastnú vyučovaciu hodinu „The Flipped Classroom“, ktorú sme odprezentovali. Na záver sme prebrali tri typy hodnotenia vyučovacieho procesu a navrhovali vlastné kritéria hodnotenia.

Záverečné dva dni sme sa oboznámili s aplikáciami, ktoré su vhodné na prácu s danou vyučovacou metódou ako napr. „Kahoot“, „Quizziz“, „Canva“, „Toondoo“ a iné.

Na otázku ako hodnotí štrukturovaný kurz, Lucia Hromadová odpovedala: „Za silné stránky kurzu „The Flipped Classroom“ považujem, že aj keď ide o pomerne mladý, približne 6 ročný vyučovací model je dokázané, že je prínosný a funguje. Môže mať značný prínos aj na našich vyučovacích hodinách.“

Odovzdávanie certifikátov účastníkom na konci kurzu, Florencia. zdroj: archív autorky

Záver kurzu patril hosťujúcej inštitúcii a rozdávania certifikátov o účasti. Získané kompetencie implementujeme vo vyučovaní a vzdelávaní ako aj pri šírení dopadov projektu.


Názov kurzu: Encouraging Creative Thinking 

Lokalita: Praha, Česká republika

Účastník kurzu: Mgr. Katarína Mihová

Kurz sa konal v Prahe – Holešoviciach od 12.03. do 16.03.2018.

Pracovná atmosféra na kurze v Prahe. zdroj: archív autorky

Kurz bol zameraný na kreatívne myslenie, ktorým môžeme spestriť nielen vyučovací proces, ale môžeme deťom pomôcť prekonať a nájsť samých seba. Kreatívne myslenie učí človeka rozmýšľať, hľadať nové cesty. Erudovaná lektorka priniesla nové pohľady na realitu kritického myslienia v kontexte školského vzdelávania na rôznych stupňoch škôl. Katarína Mihová dodáva: “ S lektorkou sme absolvovali rôzne cvičenia, ktoré možno využiť vo všetkých ročníkoch, učili
sme sa ako tvoriť rôzne cvičenia, testy, hry, ktoré sú nielen kreatívne ale aj ľahko využiteľne v budúcnosti. Kurz bol takým malým nakopnutím a posunutím vpred, vytrhnutím zo stereotypu.“

 

Pracovná atmosféra na kurze v Prahe. zdroj: archív autorky

S inštitúciou ITC International Prague, ktorá podujatie organizovala, máme veľmi dobré skúsenosti v komunikácií, očakávaniach i spätnej väzbe. Záver kurzu patril zhodnoteniu týždňa a odovzdávaniu certifikátov.

Odovzdávanie certifikátov účastníkom na konci kurzu, Praha. zdroj: archív autorky


Názov kurzu: „Grand Tour in Europe: Creativity, Innovation and Intercultural Dialogue“ obsahovo totožný s Flipping your classroom and adding a new and innovative perspective to your lessons.

Lokalita: Paríž, Francúzsko

Účastník kurzu: Mgr. Milan Koščo

Kurz sa konal na rôznych miestach v centre Paríža od 8. apríla do 14. apríla 2018.

Certifikát o účasti. zdroj: archív autora

Obsahom kurzu bolo implentovať inovatívny prístup do vyučovacích hodín spojený s aktívnym a praktickým učením založený na perspektíve projektového vyučovania, kde učiteľ zohráva rolu facilitátora. Na príklade mesta Paríž a jeho geografického a kultúrneho fenoménu boli predložené ukážky rôznych typov inovatívnej perspektívy v interdisciplinárnom prístupe. Zaujímavá bola symbióza umenia a matematiky, vedy a spoločnosti, aktívneho učenia sa v multietnickom priestore tradičnej francúzskej kultúry.

Účastníci kurzu v reštaurácii Le Train Bleu, Gare de Lyon. zdroj: archív autora

Kurzu sa zúčastnili zástupcovia z Talianska, zo Španielska, z Fínska, z Holandska a zo Slovenskej republiky.

Účastníci kurzu v  časti Villers. zdroj: archív autora


Názov kurzu: Creative and Critical Mind

Lokalita: Sevilla, Španielsko

Účastník kurzu: Mgr. Dominika Kmecová

Termín: 14.05. – 18.05.2018

Štrukturovaný kurz bol zameraný na rozvoj kreatívneho a kritického myslienka v kontexte heterogénnych aktivít aplikovatľných vo formálnom a neformálnom vzdelávaní. Aktivity rozvíjali motiváciu študentov i pedagógov s cieľom zvýšiť efektivitu vyučovacieho procesu. Kurz bol organizovaný premyslene, riadil sa harmonogramom a komunikácia prebiehala v anglickom jazyku. Bol zameraný aj na rozvoj európskych priorít a zúčastnili sa ho pedagógovia z Nemecka, Grécka a iných krajín Európy.

Fotografia: Účastníci kurzu počas interného fóra; zdroj: archív autorky

Fotografia: Spoločná fotka účastníkov kurzu; zdroj: archív autorky

Fotografia: Odovzdávanie certifikátov na záver kurzu; zdroj: archív autorky

„Temperamentná Andalúzia predstavuje súzvuk umenia, kultúry, jedla, vzdelávania, tradície, histórie, slnka a príjemného prostredia. Takto koncipovaný štrukturovaný kurz je prínosom pre každého účastníka.“, dodáva na záver Mgr. Dominika Kmecová


Poďakovanie patrí Národnej agentúre programu Erasmus+.