Rodičovská rada

Rodičovská rada pri Základnej škole sv. Košických mučeníkov je právnickou organizáciou a dobrovoľným združením rodičov. Rodičovská rada je súčasne prijímateľom 2 % daní.

Obchodné meno alebo názov: Rodičovská rada pri ZŠ sv. Košických mučeníkov
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Čordákova 50, 04023 Košice
Právna forma: nezisková organizácia
Identifikačné číslo (IČO/SID): 35564580

Personálne zloženie členov 

 

predseda Ing. Mária Vattaiová
ekonóm Martina Miklušová
zapisovateľ Mgr. Mariana Beľanová
delegovaní členovia rodičovskej rady 1. A  Mgr.Šoltésová Lucia                                                   

1. B  Takáčová Marianna                                                   

1. C  Šoltes Norbert                                                              

2. A  Mgr. Celva Pillár Stanislava                                        

2. B  Ing.Valková Miriam                                                     

3. A  Mgr. Adamčíková Eva                                                 

3. B  Woloszynová Marta                                                    

4. A  Miklušová Martina                                                     

4. B  Chovanec Jozef                                                             

5. A  Hnátová Slávka                                                           

6. A  Dimitrová Gabriela                                                      

6. B  Mgr.Beľanová Marianna                                             

7. A  Ing.Vattaiová Mária                                                     

8. A  Kudlová Martina                                                        

9. A  Kozel Igor                                                                      

Rodičovská rada sa riadi platným štatútom a legislatívou.

Zápisnice zo zasadnutí Rodičovskej rady pri ZŠ sv. Košických mučeníkov sú dostupné k nahliadnutiu.

Ak chcete zanechať odkaz Rodičovskej rade pri ZŠ sv. Košických mučeníkov napíšte krátky email na: maria.vattaiova@gmail.com alebo zavolajte na tel. číslo 055/787 34 25. Tešíme sa na prípadné stretnutie.

Výsledok hospodárenia RR pri ZŠ sv. Koš. mučeníkov, Čordákova 50, Košice:

Zostatok zo šk. roka 2017/2018 k 1.9.2017: 8 052,93 €
Príjmy v šk. roku 2017/2018: 8 524,20 €
Výdavky v šk. roku 2017/2018: 10 619,02 €
Zostatok v šk. roku 2017/2018 k 1.9.2018: 5 958,11 €
Rozpis príjmov v šk. roku 2017/2018
1. Rodičovské príspevky: 6 229,00 €
2. Príjem z 2% dane: 1 780,76 €
3. Ostatné príjmy 514,34 €
(vrátené preplatky z akcií, prevod z účtu do pokladne)
Spolu príjmy: 8 524,20 €
Rozpis výdavkov v šk.roku 2017/2018
1. Kultúrne akcie 1 164,99 €
(imatrikulácia,Mikuláš,Deň detí,karneval,div.predstavenie)
2. Doplnenie školského inventáru 6 647,22 €
(nákup učebníc, slovníkov, inventáru
do šk. jedálne a ŠKD)
3. Prezentácia školy
(DOD, časopis Jabĺčko, Čordáčik, Project
Educate Slovakia) 570,00 €
4. Vzdelávacie akcie + testovanie žiakov 769,20 €
5. Príspevky na Školu v prírode, LVK a šk. výlety 955,00 €
6. Ostatné výdavky
(poplatky za kolky, vedenie účtu v banke, kvety a 512,61 €
knihy na koniec šk. roka, prevody z účtu do pokladne)
Spolu výdavky v šk. rok 2017/2018 10 619,02 €

Vypracovala : Marcela Urdová