Rodičovská rada

Rodičovská rada pri Základnej škole sv. Košických mučeníkov je právnickou organizáciou a dobrovoľným združením rodičov. Rodičovská rada je súčasne prijímateľom 2 % daní.

Obchodné meno alebo názov: Rodičovská rada pri ZŠ sv. Košických mučeníkov
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Čordákova 50, 04023 Košice
Právna forma: nezisková organizácia
Identifikačné číslo (IČO/SID): 35564580

Personálne zloženie členov 

 

predseda Ing. Mária Vattaiová
ekonóm Martina Miklušová
zapisovateľ Mgr. Mariana Beľanová
delegovaní členovia rodičovskej rady

2019/2020

1.A Zuzana Rychnavská

1.B Janka Geciková

1.C Annamária Kočišová

2.A Lucia Šoltésová

2.B Norbert Šoltés

3.A Stanislava Celva Pillár

3.B Miriam Valková

4.A Elena Greššová

4.B Marta Woloszynová

5.A Martina Miklušová

5.B Jozef Chovanec

6.A Slávka Hnátová

7.A Gabriela Dimitrová

7.B Mariana Beľanová

8.A Mária Vattaiová

9.A Denisa Ňaršanská

                                                             

   

Rodičovská rada sa riadi platným štatútom a legislatívou.

Zápisnice zo zasadnutí Rodičovskej rady pri ZŠ sv. Košických mučeníkov sú dostupné k nahliadnutiu.

Ak chcete zanechať odkaz Rodičovskej rade pri ZŠ sv. Košických mučeníkov napíšte krátky email na: maria.vattaiova@gmail.com alebo zavolajte na tel. číslo 055/787 34 25. Tešíme sa na prípadné stretnutie.

Výsledok hospodárenia RR pri ZŠ sv. Koš. muč., Čordákova 50, Košice za šk. rok 2018/2019:

Výsledok hospodárenia RR pri ZŠ sv. Koš. mučeníkov, Čordákova 50, Košice
                     v šk. roku 2018/2019
Zostatok zo šk. roka 2017/2018  k 1.9.2018: 5 958,11 €
Príjmy v šk. roku 2018/2019: 12 573,46 €
Výdavky v šk. roku 2018/2019: 8 359,06 €
Zostatok v šk. roku 2018/2019 k 1.9.2019: 10 172,51 €
Rozpis príjmov v šk. roku 2018/2019
1. Rodičovské príspevky: 6 193,00 €
2. Príjem z 2% dane: 4 108,44 €
3. Ostatné príjmy 2 272,02 €
(vrátené preplatky z akcií,vklad do pokl.,dar,vrátenie platby učebnice AJ)
Spolu príjmy: 12 573,46 €
Rozpis výdavkov v šk.roku 2018/2019
1. Kultúrne akcie 1 140,14 €
(imatrikulácia,Mikuláš,Deň detí,karneval,div.predstavenie,zápis 1.ročník)
2. Doplnenie školského inventáru 3 736,29 €
(nákup učebníc, slovníkov, inventáru
do šk. jedálne a ŠKD)
3. Prezentácia školy
(DOD, časopis Jabĺčko, Čordáčik, Project
Educate Slovakia) 639,20 €
4. Vzdelávacie akcie + testovanie žiakov 460,20 €
5. Príspevky na Školu v prírode, LVK a šk. výlety 509,18 €
6. Ostatné výdavky
(poplatky za kolky, vedenie účtu v banke, kvety a 1 874,05 €
knihy na koniec šk. roka, prevody z účtu do pokladne, úhrada stravy bratia Jánovci)
Spolu výdavky v šk. rok 2018/2019 8.359,06
Vypracovala: Martina Miklušová, hospodárka RR