O nás

ŠIKOVNÉ – KREATÍVNE – DOBROSRDEČNÉ DETI

„Dieťa je kvetinou, nádejou radosti, nech je škola hrou a dielňou ľudskosti.“  (J.A. Komenský)

 

Školský klub detí pri ZŠ sv. Košických mučeníkov ponúka žiakom 1. – 4. ročníka aktívne, kreatívne a zábavne využívať voľný čas po vyučovaní.

Všetky oddelenia ŠKD sa zameriavajú na oddych a relaxáciu žiakov po vyučovaní, na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa cez rôzne aktivity a na precvičovanie a upevňovanie učiva prostredníctvom didaktických hier. Činnosť ŠKD prebieha v kmeňových triedach, v priestoroch školy a na priľahlých ihriskách pod vedením pani vychovávateliek.

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje, v jednotlivých oddeleniach školského klubu, prostredníctvom tematických oblastí výchovy:

    1. Komunikácia a práca s informáciami
    2. Sebarozvoj a svet práce
    3. Zdravie a subjektívna pohoda
    4. Spoločnosť a príroda
    5. Kultúra a umenie