Výchovné a kariérové poradenstvo

Výchovnou poradkyňou pre základnú školu je Mgr. Marcela Martončíková. Kancelária výchovného poradcu je v trakte oproti riaditeľni. Výchovnú poradkyňu môžete kontaktovať osobne počas konzultačných hodín alebo osobne po vzájomnej dohode, emailom na marcelamartoncikova@gkmke.sk alebo na telefónnom čísle +421 911 693 742.

Výchovný poradca na základnej škole

a) plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie mládeže, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí a mládeže

b) venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, žiakom s postihnutím, nadaným a talentovaným žiakom

c) zabezpečuje komplexný poradenský servis – metodickú činnosť pre pedagogických pracovníkov školy, informačnú a poradenskú činnosť pre pedagogických pracovníkov, rodičov a žiakov, diagnostickú činnosť pre žiakov (v spolupráci so školskými poradenskými zariadeniami)

d) poskytuje pomoc pri riešení otázok osobnostného, sociálneho a vzdelávacieho vývinu pedagógom a rodičom detí s vývinovými poruchami učenia, pedagógom a rodičom detí s poruchami správania, pri voľbe štúdia a povolania a pri zabezpečovaní integrácie detí so špeciálnopedagogickými potrebami

e) sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež

f) podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže v spolupráci s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov a triednymi učiteľmi a vytvára kontrolný systém na monitorovanie situácie v škole

g) aktívne sa zúčastňuje pracovných porád, na ktorých informuje pedagogických zamestnancov školy o poradenských aktivitách, práci výchovného poradcu, opatreniach potrebných pre riešenie problémov žiakov v prospechu a správaní; seminárov a školení organizovaných pre výchovných poradcov stredných škôl

h) koordinuje činnosť pri skúškach (testovanie 9) začlenených žiakov

Neváhajte sa na nás obrátiť vo Vašich potrebách.