Príchod a vyberanie žiakov z ŠKD

Do ranného ŠKD vchádzajú žiaci zadným vchodom, ktorý je vybavený video vrátnikom so zvončekom. Schádzajú sa na hlavnej chodbe (pred triedami IV.A, IV.B, III.A), kde s nimi realizuje činnosť službukonajúca p. vychovávateľka. Od 7.35 hod. odchádzajú žiaci do svojich tried.

 

Počas konania záujmových krúžkov a výučby v ZUŠ, vyučujúci osobne preberajú od vychovávateľky žiakov I. a II. ročníka na svoju  zodpovednosť a po skončení činnosti ich odovzdávajú vychovávateľke. Žiaci vyšších ročníkov odchádzajú z ŠKD na výučbu do ZUŠ samostatne po uvoľnení vychovávateľkou.

 

Vyberanie žiakov z ŠKD prebieha na vrátnici:

      • po skončení poslednej vyučovacej hodiny v rozvrhu dieťaťa – až do 13.30 hod.

Ak žiak chodí na obed – ide so svojim ŠKD podľa harmonogramu, preto je potrebné, aby rodič počítal s časom + -20 minút potrebným na od obedovanie sa žiaka.

      • po pobyte vonku – od 14.30 – 16.00 hod. cez zavolanie z vrátnice
      • od 16.00 – 17.00 cez video vrátnik pri zadnom vchode do budovy školy

Rodič na svoje dieťa čaká vo vestibule školy, v čase od 16.00 v priestore chodbičky pri zbernom oddelení.

Každú zmenu týkajúcu sa hlavne odchodu žiakov domov z ŠKD (napríklad žiaka vyzdvihne iná osoba , ako zákonný zástupca  žiaka ako je napísané na žiadosti alebo sa zmena času odchodu dieťaťa na krúžok, alebo iné…) je potrebné písomne oznámiť pani vychovávateľke, alebo cez Edupage.

Ak sa počas školského roka zmení čas odchodu dieťaťa z ŠKD, musí túto skutočnosť oznámiť rodič písomne na  samostatnom lístku.