Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021  je povinnou dokumentáciou, ktorú vedieme v zmysle platnej legislatívy. Obsahuje povinne špecifikované časti za uplynulý školský rok. Elektronická verzia správy je k dispozícii na tomto odkaze:

Sprava o výchovno-vzdelávacej činnosti 2021