VŠEOBECNÉ OPATRENIA KVÔLI PREVENCII COVID-19 – platné od 1.9.2021

ŠKOLSKÝ SEMAFOR MŠVVaŠ SR

1. Žiak pri prvom nástupe do školy (ak je okres Košice II. v inej ako v zelenej farbe COVID automatu) predkladá prostredníctvom Edupage – PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI, a pri každom prerušení dochádzky na tri a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov)

2. Pozitivitu (COVID-19) žiaka, zákonného zástupcu alebo člena spoločnej domácnosti je zákonný zástupca žiaka povinný oznámiť OBRATOM triednemu učiteľovi a riaditeľovi školy prostredníctvom Edupage alebo telefonicky: +421 55 787 34 20 (riaditeľka školy).

3. Žiak a zamestnanec má prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

4. Zákonný zástupca zabezpečí žiakovi na každý deň 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky.

5. Žiak si vždy po príchode do triedy odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami. Na utieranie rúk použijú jednorazové papierové utierky.

6. Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (obratom o tejto skutočnosti informuje triedneho učiteľa v zmysle schváleného Školského poriadku).

Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

OCHORENIE COVID-19 – ÚZKY KONTAKT, VÝNIMKY Z KARANTÉNY

Podmienky izolácie osôb pozitívnych na COVID-19 a karantény osôb po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 stanovujú vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na COVID-19,ak pri tomto kontakte:

1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte,

2. boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,

3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,

4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút alebo

5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky.

Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.

 

Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá:

a) je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V)

b) je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson), c) je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19. V prípade, že žiak alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, odporúčame rodičovi alebo zamestnancovi, aby o tom informoval školu prostredníctvom formuláru „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha č.2).

V prípade potvrdeného pozitívneho prípadu COVID-19 v škole, tak bude môcť riaditeľka školy bezodkladne požiadať osoby, ktoré neprekonali COVID-19 a nie sú zaočkované, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, a zároveň uplatniť výnimku na žiakov a zamestnancov, ktorí na ňu majú nárok. Anonymizované údaje o výnimkách z karantény budú za školu riaditeľom aktualizované prostredníctvom online formuláru na týždennej báze od 6.9.2021.