Aktuálne – od 07.02.2022

V súvislosti s prevádzkou škôl a školských zariadení naďalej platia nasledujúce pravidlá:

🔸 povinnosť nosenia rúšok pre žiakov v školách s výnimkou detí v materských školách,

🔸 výnimka z nosenia rúšok platí tiež pre deti a žiakov s poruchami autistického spektra, žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím a pedagogických a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní týchto žiakov (vyhláška 262);

Pripravuje sa nový školský semafor. O jeho podrobnostiach Vás budeme informovať.

Aktuálny školský semafor

Z aktuálneho školského semaforu, verzia 1.6 vyplýva, že v prípade pozitivity domáceho Ag samotestu žiaka, testovaný žiak ide do karantény a riaditeľka školy zmení konkrétnej triede prezenčnú výuku na on-line vzdelávanie.
Riaditeľka školy kontaktuje RÚVZ, ktorý určí ďalší postup, dĺžku karantény žiakov.
Domáce samotestovanie :
Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 5 ks samotestov na domáce samotestovanie. Ich použitie je povinný
zakliknúť do EduPagee.
V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:
– kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,
– oznámi škole, cez triedneho učiteľa, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu.
Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok samotestu, ostáva doma, aby sa zamedzilo šíreniu ochorenia COVID-19 v škole. Okrem tých žiakov, ktorí majú výnimku z karantény.
Trieda, v ktorej má žiak pozitívny Ag samotest, prechádza od nasledujúceho dňa na on-line vzdelávanie.
Pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa 16.11.2021 schválila počet hodín v jednotlivých ročníkoch počas on-line vzdelávania:
1.ročník: 10 hodín/týždenne
2.ročník: 13 hodín/týždenne
3.ročník: 18 hodín/týždenne
4.ročník: 20 hodín/týždenne
5.ročník: 20 hodín/týždenne
6.ročník: 22 hodín/týždenne
7.ročník: 22 hodín/týždenne
8.ročník: 22 hodín/týždenne
9.ročník: 22 hodín/týždenne
Študenti gymnázia majú počas on-line vzdelávania štandardný rozvrh s vynechaním telesnej výchovy.
Žiaci sú automaticky vyhlásení z obedov v ŠJ, tiež je informované vedenie v ZUŠ o tom, ktorá trieda prechádza na dištančné vyučovanie.
Následne Vás v priebehu ďalších dní bude kontaktovať triedna učiteľka, ktorá Vás bude informovať o ďalšom postupe.
Prajeme Vám pokoj a pevné zdravie