Aktuálne – od 28.10.2020, platné po 2.11.2020

Vážení rodičia,

prinášame nové usmernenia k postupu ZŠ vydané Ministerstvom školstva SR, zo dňa 27.10.2020

A) Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu (1.11,2020) Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22.októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

B) Žiaci prvého stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19, sa nemôžu zúčastňovať prezenčnej výučby.

C)  Zamestnanci materských škôl a základných škôl predložia zamestnávateľovi po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe do zamestnania v zmysle Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci certifikát o negatívnom výsledku RT – PCR testu alebo antigénového
testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

———————————————–

Ďalej ostáva v platnosti:

– jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia mimoriadne v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020;

– s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku, stredných školách, základných umeleckých školách;

– s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania sa mimoriadne prerušuje prevádzka centier voľného času; činnosť CVČ bude naďalej prebiehať prezenčnou formou na 1.stupni ZŠ bez miešania skupín žiakov a dištančnou formou na 2.stupni ZŠ;

– vyučovanie na 1. stupni ZŠ pokračuje v nezmenenej forme, žiaci sa nemiešajú, naďalej platí nosenie rúšok, vo všetkých priestoroch školy, vrátane triedy;

– ŠKD funguje v bežnom prevádzkovom režime, žiaci sa nemiešajú a vo všetkých priestoroch školy aj pri pobyte vonku nosia rúška;

– ZMENA: žiaka môžete odhlásiť z beda len do 15:00 hod predchádzajúceho dňa; v prípade, že dieťa zabudnete odhlásiť z ŠJ rodič platí plnú sumu;

– vyučovanie na 2. stupni ZŠ prechádza na on-line vzdelávanie;

– žiak sa na vyučovanie prihlasuje prostredníctvom platformy MS Teams;

– každý žiak je prihlásený do školskej aplikácie Microsoft Office 365 a vlastní e-mailovú adresu v tvare: menopriezvisko@gkmke.sk

– v prípade akýchkoľvek technických problémov je žiak, resp. zákonný zástupca povinný kontaktovať triedneho učiteľa;

– on-line vyučovanie bude prebiehať podľa platného školského rozvrhu, žiak musí byť prítomný na celej vyučovacej hodine, nesmie sa venovať iným činnostiam, okrem tých, ktoré priamo súvisia s prebiehajúcou vyučovacou hodinou;

– počet hodín za týždeň a obsah vyučovacieho predmetu je v plnej kompetencii konkrétneho vyučujúceho;

– nevyučujú sa VÝCHOVNÉ PREDMETY, t.j. hudobná výchova, telesná výchova, technika, výtvarná výchova;

– časový rozvrh hodín:

  1 hod               2hod                3hod                4hod                5hod                6hod

8:00                9:00                10:00              10:50               11:50                13:00

– žiak bez súhlasu učiteľa nesmie na on-line hodinách zhotovovať zvukový alebo obrazový záznam;

– počas on-line vyučovania platí Školský poriadok (ospravedlnenie z vyučovania, obmedzený počet vymeškaných hodín a pod. ) a taktiež Metodický pokyn č.22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ;

– žiaci sú povinní odovzdávať domáce zadania podľa pokynov vyučujúceho;

– v prípade zvýšenej absencie žiaka na on-line vyučovaní môže pedagogická rada, v súlade so Školským poriadkom a rozhodnutím MŠVVaŠ SR, nariadiť komisionálne skúšky prezenčnou formou v rozsahu učiva ktoré stanoví daný vyučujúci;

– preberané učivo, domáce zadania si žiaci môžu nájsť priamo v aplikácii Teams, v súboroch tímu konkrétneho predmetu a taktiež na školskej stránke Edu Page: gkm.edupage.org

V prípade, že by počas mimoriadneho prerušenia vyučovania bola ohrozená prevádzka školy z personálnych dôvodov, budeme Vás informovať.

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu na Spojenej škole sv KM sa riadi aktuálnym Prevádzkový poriadkom, vydaným pre obdobie mimoriadnej situácie.

Prevádzkový poriadok COVID ZŠ, G, ZUŠ, 12.10.2020

V prípade, že máte nejaké postrehy, ako by sme mohli niečo urobiť inak, lepšie, s dôverou sa na nás obráťte. Veľmi nám v tejto dobe pomôže, ak svoje podnety budete komunikovať priamo s nami.

Telefonicky na tel. čísle: 055/787 34 20

Alebo mailom na: riaditel@gkmke.sk alebo na skolakm@gmail.com