Aktuálne – platné od 16.11.2020

Vážení rodičia,

na základe Manuálu MŠVVaŠ SR pre základné školy a školské zariadenia zo dňa 12.11.2020 platí pre školstvo a konkrétne aj pre našu základnú školu od 16.11.2020 nasledovné:

1. V prípade pozitívne testovanej osoby na COVID 19 sa nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia.
2. Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po
ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.
3. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (16.11.2020)

Aktuálnu legislatívu súvisiacu s vírusom COVID, ako aj odpovede na mnohé otázky, nájdete na stránkach:

https://korona.gov.sk

https://somzodpovedny.sk

https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-16-11-2020/

———————————————–

Ďalej ostáva v platnosti:

– s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku, stredných školách, základných umeleckých školách;

– s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania sa mimoriadne prerušuje prevádzka centier voľného času; činnosť CVČ bude naďalej prebiehať prezenčnou formou na 1.stupni ZŠ bez miešania skupín žiakov a dištančnou formou na 2.stupni ZŠ;

– vyučovanie na 1. stupni ZŠ pokračuje v nezmenenej forme, žiaci sa nemiešajú, naďalej platí nosenie rúšok, vo všetkých priestoroch školy, vrátane triedy;

– ŠKD funguje v bežnom prevádzkovom režime, žiaci sa nemiešajú a vo všetkých priestoroch školy aj pri pobyte vonku nosia rúška;

– ZMENA: žiaka môžete odhlásiť z beda len do 15:00 hod predchádzajúceho dňa; v prípade, že dieťa zabudnete odhlásiť z ŠJ rodič platí plnú sumu;

– vyučovanie na 2. stupni ZŠ prechádza na on-line vzdelávanie;

– žiak sa na vyučovanie prihlasuje prostredníctvom platformy MS Teams;

– každý žiak je prihlásený do školskej aplikácie Microsoft Office 365 a vlastní e-mailovú adresu v tvare: menopriezvisko@gkmke.sk

– v prípade akýchkoľvek technických problémov je žiak, resp. zákonný zástupca povinný kontaktovať triedneho učiteľa;

– on-line vyučovanie bude prebiehať podľa platného školského rozvrhu, žiak musí byť prítomný na celej vyučovacej hodine, nesmie sa venovať iným činnostiam, okrem tých, ktoré priamo súvisia s prebiehajúcou vyučovacou hodinou;

– počet hodín za týždeň a obsah vyučovacieho predmetu je v plnej kompetencii konkrétneho vyučujúceho;

– nevyučujú sa VÝCHOVNÉ PREDMETY, t.j. hudobná výchova, telesná výchova, technika, výtvarná výchova;

– časový rozvrh hodín:

  1 hod               2hod                3hod                4hod                5hod                6hod

8:00                9:00                10:00              10:50               11:50                13:00

– žiak bez súhlasu učiteľa nesmie na on-line hodinách zhotovovať zvukový alebo obrazový záznam;

– počas on-line vyučovania platí Školský poriadok (ospravedlnenie z vyučovania, obmedzený počet vymeškaných hodín a pod. ) a taktiež Metodický pokyn č.22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ;

– žiaci sú povinní odovzdávať domáce zadania podľa pokynov vyučujúceho;

– v prípade zvýšenej absencie žiaka na on-line vyučovaní môže pedagogická rada, v súlade so Školským poriadkom a rozhodnutím MŠVVaŠ SR, nariadiť komisionálne skúšky prezenčnou formou v rozsahu učiva ktoré stanoví daný vyučujúci;

– preberané učivo, domáce zadania si žiaci môžu nájsť priamo v aplikácii Teams, v súboroch tímu konkrétneho predmetu a taktiež na školskej stránke Edu Page: gkm.edupage.org

V prípade, že by počas mimoriadneho prerušenia vyučovania bola ohrozená prevádzka školy z personálnych dôvodov, budeme Vás informovať.

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu na Spojenej škole sv KM sa riadi aktuálnym Prevádzkový poriadkom, vydaným pre obdobie mimoriadnej situácie.

Prevádzkový poriadok COVID ZŠ, G, ZUŠ, 12.10.2020

V prípade, že máte nejaké postrehy, ako by sme mohli niečo urobiť inak, lepšie, s dôverou sa na nás obráťte. Veľmi nám v tejto dobe pomôže, ak svoje podnety budete komunikovať priamo s nami.

Telefonicky na tel. čísle: 055/787 34 20

Alebo mailom na: riaditel@gkmke.sk alebo na skolakm@gmail.com