Duchovné horizonty

Základná škola  sv. Košických mučeníkov je otvorená všetkým žiakom, študentom, veriacim i neveriacim. Ponúkame priestor všetkým, ktorí majú záujem o vzdelanie a rešpektujú ducha katolíckej výchovy. Boli by sme radi, keby bola naša škola moderná i tradičná. Moderné v prístupe, v organizácii práce, otvorené poznatkom vedy, v kreativite, v empatii. Tradičné v hlbokom pohľade na svet a život, na rodinu, s dôrazom na slušnosť, charakter a zásadovosť. ZŠ sv. Košických mučeníkov je katolíckou školou Košickej arcidiecézy spadajúcou pod farnosť Božieho milosrdenstva na Sídlisku KVP v Košiciach.

Kaplnka sv. Košických mučeníkov postupne prešla rôznymi zmenami. V roku 2018 bol konsekrovaný nový oltár a bohostánok, v roku 2020 pribudol nový obraz patrónov našej kaplnky. Od roku 2021 máme novú krížovú cestu, roku 2022 pribudol relikviár a tento rok už máme aj nové lavice. Kaplnka je prístupná žiakov i všetkým zamestnancom školy po celý deň.

Pravidelné duchovné aktivity

Spovedanie: prvá streda v mesiaci.

Adorácie: prvá streda v mesiaci od 8.00 hod. do 10.00 hod. v školskej kaplnke.

Svätá omša: každý piatok o 7. 05 hod v školskej kaplnke.

Ak je prikázaný sviatok v pracovný deň, sv. omša je o 8.15 h. v Kostole Božieho milosrdenstva.

Nepravidelné duchovné aktivity

  • duchovné obnovy spojené s teambuildingom
  • rorátne sv. omše v advente spojené s raňajkami po sv. omši
  • adventné besedy
  • pôstne aktivity

Duchovný správca školy

Mgr. Ján Kocúrko

Rozpis modlitieb za školy v školskom roku 2023/2024

Patrónmi školy a školskej kaplnky sú sv. košickí mučeníci

Medzi troch košických mučeníkov patrí Marek Križin, Melichar Grodziecki a Štefan Pongrácz.

Marek Križin pochádzal z Chorvátska, z mesta Križevac. Narodil sa roku 1589 v šľachtickej a veľmi zbožnej rodine.
Študoval vo Viedni, v Štajerskom Hradci a v Ríme. Za kňaza bol vysvätený v roku 1615. Ostrihomský arcibiskup a uhorský prímas Peter Pázmáň, ktorý sídlil v Trnave si ho povolal do svojho biskupstva. Marek Križin sa stal učiteľom a riaditeľom kapitulských škôl v Trnave. Po čase ho arcibiskup povýšil na kanonika ostrihomskej kapituly a svojho radcu. Do správy mu zveril majetok opátstva v Krásnej nad Hornádom pri Košiciach, ktoré patrilo ostrihomskej kapitule. Marek Križin teda zvykol cestovať do okolia Košíc, kde sa staral o nielen o majetok, ale aj o duchovné potreby ľudu. V tom čase sa veľmi šíril kalvinizmus. Katolíkov utláčali, Marek ich teda povzbudzoval, aby vytrvali. Z Krásnej musel kvôli úradným záležitostiam dochádzať aj do Košíc. Tam sa zoznámil s jezuitmi Melicharom Grodzieckim a Štefanom Pongráczom.

Melichar Grodziecki sa narodil okolo roku 1584 v poľskom Tešíne v Sliezsku. Pochádzal zo šľachtickej rodiny, bol
vnukom tešínskeho kastelána Mateja. Otec sa volal Henrich. Ich rodina mala majetky v dedine Grodziec (medzi Bialou a Tešínom). V roku 1603 Melichar vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Noviciát absolvoval v Brne. V tom istom čase tam bol v noviciáte aj Štefan Pongrácz. V roku 1605 zložil Melichar prvé sľuby. Predstavení ho poslali do Prahy do kolégia sv. Klementa, kde ďalej študoval. V roku 1614 bol vysvätený za kňaza. Aj ako kňaz zostal v kolégiu a dostal do správy dom chudobných, kam prijímali nemajetných študentov. Popritom sa duchovne staral aj o obec Kopaniny, kde boli majetky pražského kolégia. Koncom roka 1618 ho poslali predstavení do Košíc, aby sa staral o slovenských a nemeckých veriacich.

Štefan Pongrácz pochádzal tiež zo šľachtickej rodiny. Narodil sa asi v roku 1583 v Sedmohradsku, v meste Alvinc
(pri Alba Julia). Študoval na gymnáziu v Koložvári (Cluj v Rumunsku). Od malička bol nábožným a hĺbavým. Keď však rodičom oznámil svoje rozhodnutie stať sa rehoľníkom, dostal sa s nimi do sporu. Rodičia ho odhovárali, vykresľovali mu život v reholi v najčernejších farbách a svetský život ako bezstarostný a šťastný. Štefan sa nedal odradiť. Rodičia mu nakoniec nechali slobodu a v roku 1602 mohol vstúpiť do noviciátu jezuitov v Brne. O dva roky zložil prvé sľuby. Ako rehoľník účinkoval najprv v Prahe. V roku 1607 ho poslali do Ľubľany a o rok na to do Klagenfurtu. Tam vyučoval rétoriku a literatúru. V roku 1611 ho preložili do Štajerského Hradca. Tam si dokončil teologické štúdiá a v roku 1613 bol vysvätený za kňaza. Ako kňaz účinkoval v Humennom na Katolíckom gymnáziu. V roku 1616 sa stal riaditeľom. Okrem toho bol aj pastoračne činný. Kázal, vyučoval, vysvetľoval. Vojenský veliteľ mesta Košice Andrej Dóczy požiadal predstavených jezuitskej rehole, aby Štefana uvoľnili pre službu v Košiciach. Predstavení vyhoveli a Štefan v roku 1618 prišiel do Košíc.

Za blahoslavených ich vyhlásil pápež sv. Pius X. v roku 1905 v chráme sv. Petra v Ríme. Za svätých ich vyhlásil pápež sv. Ján Pavol II. v roku 1995 v Košiciach.