Výberové konanie – pomocná sila do ŠJ

OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ

Riaditeľka Spojenej školy sv. Košických mučeníkov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

pomocná kuchárka

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • minimálne stredné odborné vzdelanie (výučný list) z okruhu stravovania
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť (platný zdravotný preukaz alebo možnosť jeho vydania)
 • prax v oblasti školského stravovania výhodou

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania, ktorá bude obsahovať jeho meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a kontaktné údaje (e-mail a telefónne číslo),
 • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • štruktúrovaný životopis
 • krstný, prípadne sobášny (cirkevný) list, nie starší ako tri mesiace
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania

Ponúkaný plat – v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať doporučene poštou alebo priniesť osobne do 14. októbra 2022 na adresu: Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, 040 23 Košice.

Termín výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámený e-mailom najmenej 5 dní pred jeho uskutočnením.

V Košiciach 19.9.2022

RNDr. Adriana Bariová

riaditeľka školy