Výberové konanie – kuchárka, pomocná kuchárka

Riaditeľka  Spojenej školy sv. Košických mučeníkov  v y h l a s u j e  výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

Kuchárka

Pomocná kuchárka

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • minimálne stredné odborné vzdelanie (výučný list) z okruhu stravovania
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť (platný zdravotný preukaz alebo možnosť jeho vydania)
 • prax v oblasti školského stravovania výhodou

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania, ktorá bude obsahovať meno a priezvisko uchádzača, dátum narodenia, bydlisko a kontaktné údaje (e-mail a telefónne číslo)
 • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • štruktúrovaný životopis
 • krstný, prípadne sobášny (cirkevný) list, nie starší ako tri mesiace
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania

Ponúkaný plat: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať doporučene poštou alebo priniesť osobne do 21. novembra 2023 na adresu: Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, 040 23 Košice.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 24. novembra 2023 od 13.30 hod na Spojenej škole sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice – KVP.

 

V Košiciach 27.10.2023

RNDr. Adriana Bariová, riaditeľka školy