Hľadáme pani upratovačku

Riaditeľka  Spojenej školy sv. Košických mučeníkov  vyhlasuje  výberové konanie na obsadenie pozície:          

Upratovačka                  

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

  • stredoškolské vzdelanie
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom
  • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  • profesijný životopis
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti
  • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania

Platové podmienky budú určené podľa Zákona č. 533/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať doporučene poštou alebo priniesť osobne do 1.júla 2024 na adresu: Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, 040 23 Košice.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 4. júla 2024 od 9:00 hod. na Spojenej škole sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice – KVP.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

V Košiciach 7.6.2024

RNDr. Adriana Bariová, riaditeľka školy